Volume 41 - Issue 2 - 133 - 141

Vibrational Spectroscopic Investigation of 2-amino-4-methylpyrimidine Tetracyanonickelate Complexes

2-amino-4-metilpirimidin Tetrasiyanonikelat Komplekslerinin Titreşim Spektroskopisi ile İncelenmesi


New Hofmann-type complexes in the form of M(AMPM)2Ni(CN)4 (where M = Mn, Co, Ni or Cd; AMPM= 2-amino-4-methylpyrimidine) were prepared in powder form and their FT-IR, far-IR, FT-Raman spectra are reported. The complexes are also characterized by thermal gravimetric analysis (TGA), differential thermal analysis (DTA), X-ray diffraction (XRD) and elemental analyses measurements. AMPM molecules are found to involve coordination through one of the pyrimidine ring nitrogen atoms. The spectral features suggest that the compounds are similar in structure to the Hofmann type two dimensional coordination polymer compounds, formed with Ni(CN)42- ions bridged by M(AMPM)2 2+ cations. Vibrational bands originated from both AMPM and Ni(CN)4 group were assigned. 

İki boyutlu kordinasyon polimer kompleksleri M(AMPM)2Ni(CN)4 (burada M= Mn, Co, Ni ve Cd; AMPM= 2-amino- 4-metilpirimidin) ilk kez elde edilmiş ve FT-IR, FT-Raman ve far-IR spektroskopi ile incelenmiştir. Ayrıca bu komplekslerin, termal gravimetrik analizi (TGA), taramalı termal analizi (DTA), X-ray saçılması ve elemental analiz ölçümleri yapıldı. AMPM molekülleri pirimidin halkasının azot atomlarının biri ile kordinasyon yaptığı bulunmuştur. Ni(CN)4 2- iyonları ile M(AMPM)2 2+ katyonlarının koordinasyonu sonucu, Hofmann tipi iki boyutlu kordinasyon polimer bileşikleri oluşturduğu spektral özellikler ile desteklenmiştir. AMPM ve Ni(CN)4 grubunun her ikisinden kaynaklanan titreşim bandları tanımlanmıştır. Download Article in PDF (940.9 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2023 Hacettepe University