Volume 41 - Issue 1 - 73 - 79

Synthesis and Characterisation of Certain Medicinally Important Novel Pyrazolin-5- ones

Eczacılıkta Önemli Yeni Bazı Pirazolin-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu


N-(Benzene sulfonyl)-3-methyl-4-(substistuted-arylhydrazono)-pyrazolin-5-ones have been synthesized by the reaction between diazonium acetoacetic ester and benzene sulfonyl hydrazide. Pyrazolin-5-ones so obtained were characterized by elemental analysis, IR, 1H NMR and mass spectra. 

N-(benzen sülfonil)-3-metil-4-(substite-arilhidrazon)-pirazolin-5-one bileşikleri, diazonyum asetoasetik ester ve benzen sülfonil hidrazidi reaksiyona sokmak suretiyle sentezlenmiştir. Bu şekilde elde edilen pirazolin- 5-on bileşikleri elementel analiz, IR, 1H NMR ve kütle spektrumları ile karakterize edilmiştir. Download Article in PDF (664.3 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University