Volume 41 - Issue 1 - 81 - 86

Ketorolac Tromethamine Loaded Chitosan Nanoparticles as a Nanotherapeutic System for Ocular Diseases

Göz Hastalıkları İçin Nanoterapötik Sistem Olarak Ketorolak Trometamin Yüklü Kitosan Nanopartiküller


This study mainly focused on the preparation and characterization of Ketorolac tromethamine (ketorolac) loaded chitosan nanoparticles to improve novel drug carrier for the treatment of different ocular diseases such as pseudophakic cystoid macular edema, allergic conjunctivitis and diabetic macular edema. For this purpose; first bare chitosan nanoparticles were prepared ionic co-precipitation technique. Prepared ketorolac loaded chitosan nanoparticles were characterized in three main part of the studies. First morphological evaluations were performed by using Atomic Force Microscope (AFM) and zeta sizer, in second part physicochemical characterization were performed with Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and finally drug loading-release studies were performed to get different formulations. At the end of the studies, 180-200 nm average size in diameter of the ketorolac loaded chitosan nanoparticles could be produced and proved the ketorolac loading with rather high loading efficiency (around 50 %). Additionally different release profiles could be obtained by using different amount of initial ketorolac concentration during the formulation. 

Bu çalışmanın temel amacı, psedofakik kistoid maküler ödem, allerjik konjuktivit, diabetik maküler ödem gibi çeşitli göz hastalıklarının tedavisi için ketorolak trometamin yüklü kitosan nanopartiküllerin geliştirilmesi ve karakterizasyonunun yapılmasıdır. Bu amaçla, önce iyonik çöktürme yöntemiyle boş kitosan partiküller hazırlanmıştır. Sonrasında ketorolak yüklenmiş kitosan nanopartiküller üç temel kısımda karakterize edilmiştir. İlk kısımda Atomik Kuvvet Mikroskobu (AKM) ve zeta sizer kullanılarak morfolojik değerlendirmeler yapılırken, ikinci kısımda Fourier Transform Infrared Spektroskopi (FTIR) kullanılarak fizikokimyasal incelemeler yapılmış, üçüncü kısımda ise farklı formülasyonlardan elde edilen salım profilleri incelenmiştir. Çalışmaların sonucunda boyutları ortalama 180-200 nm aralığında değişen ketorolak yüklü kitosan nanopartiküller sentezlenmiş ve oldukça yüksek bir oranda ilaç yükleme verimi (% 50 düzeylerinde) elde edilmiştir. Ayrıca, başlangıçtaki ketorolak konsantrasyonuna bağlı olarak farklı salım profilleri elde edilmiştir. Download Article in PDF (882.1 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University