Volume 41 - Issue 1 - 51 - 57

Antibiotic Resistance in Clinical Methicillin- resistant Staphylococcus aureus Isolates of Three Different Hospitals in Ankara

Ankara’daki Üç Farklı Hastaneden Toplanan Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarının Antibiyotik Direnci


In this study, we assessed the antimicrobial resistance patterns of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates obtained from three different hospitals in Ankara, detected the occurrence of multidrug- resistance among MRSA using agar disc diffusion test. The greatest resistance was observed against ampicillin, amoxicillin-clavulanic acid, penicillin and tetracycline (fully resistant), followed by ciprofloxacin (98%), gentamicin and rifampicin (96%), clindamycin and eritromycin (72%). The least resistance was observed against trimethoprim-sulfamethoxazole (4%), fusidic acid (2%), whereas vancomycin showed no resistance. For MRSA isolates, multidrug-resistance was common and only few antibiotics were active against these isolates. Therefore, successive surveillance on antibiotic susceptibility of MRSA is necessary for the determination of emerging trends and the development of appropriate therapeutic strategies. 

Bu çalışmada Ankara’daki üç farklı hastaneden toplanan metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) izolatlarının antibiyotik direnç paternleri incelendi ve agar disk difüzyon testi kullanılarak MRSA izolatları arasındaki çoklu antibiyotik direnci araştırıldı. En yüksek direnç oranı ampisilin, amoksisilin-klavulanik asit, penisilin ve tetrasiklin (tümüyle direnç) antibiyotiklerine karşı gözlendi. Bu direnç oranını takiben siprofloksasin (% 98), gentamisin ve rifampisin (% 96), klindamisin and eritromisin (% 72) antibiyotiklerine karşı da yüksek oranda direnç gözlendi. En düşük direnç trimetoprim-sülfametoksazol (% 4), fusidik asit (% 2) antibiyotiklere karşı gözlenirken vankomisine karşı direnç gözlenmemiştir. MRSA izolatlarında ortak olarak çoklu antibiyotik direnci bulunmuş ve bu izolatlara karşı az sayıda antibiyotiğin etkili olduğu tespit edilmiştir. Böylece gelişmekte olan direnç durumlarının belirlenmesi ve uygun teröpatik stratejilerin geliştirilmesi için MRSA’ların antibiyotik duyarlılıkları üzerinde başarılı sürveyans çalışmalarının gerekliliği bir ortaya konulmuştur. Download Article in PDF (411.2 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University