Volume 40 - Issue 4 - 445 - 455

Statistical Analysis of Blood Cells and Blood Proteins Behaviours contacted with PMEA- coated and Uncoated Oxygenators

PMEA-kaplı ve Kapsız Oksijenatörlerle Temas Eden Kan Hücrelerinin ve Kan Proteinlerinin Davranışının İstatistiksel Analizi


The blood compatibility of the polymethoxyethyle acrylate (PMEA) coated and uncoated hollow fibers were investigated using multivariate statistical methods. The patients were divided into two groups where one is PMEA-coated fibers used patients and the other is uncoated oxygenator fibers used patients. The two groups were evaluated by total bilirubin, direct bilirubin, erythrocyte, albumin, fibrinogen, leukocyte, and total protein analysis results. Three evaluations were taken for comparison: baseline (T1), after protamine injection (T4) and intensive care (T5). There are no significant differences in the comparison. Additionally, the measurements were also compared by age. The patients were divided to four different age groups and no differences were found between the age groups except intensive care fibrinogen value and baseline protrombine time (Pt) Value. Then attempt were made to look for the significant correlation value of the measurements. After significant one was found, one measurement value was taken as dependent variable and the measurements, which are highly correlated with dependent variable as independent variables in the regression model. All of the models established that the analysis were significant with both squared r, p and F values. In some regression models, only interaction effect was seen with the variables, which means that PMEA-coating created more hydrophilic surfaces for protein adsorption when compared with uncoated Cardiopulmonary by pass filters. 

Polimetoksietilen akrilat (PMEA) kaplı ve kapsız oyuk fiberlerin kan uyumluluğu multivariat istatistiksel yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Hastalar iki gruba ayrılmıştır: biri PMEA kaplı diğeri de kapsız oksijeneratör fiberlerleri kullanan hastalar. Her iki grup da toplam bilirubin, direkt bilirubin, eritrosit, albumin, fibrinojen, lökosit ve toplam protein analiz sonuçları ile değerlendirilmiştir. Karşılaştırma için üç düzey alınmıştır: taban seviyesi (T1), protamin enjeksiyonu sonrası (T4) ve yoğun bakım (T5). Düzeyler arasında belirgin farklılıklar gözlenmemiştir. Ek olarak ölçümler yaşa göre de karşılaştırılmıştır. Hastalar dört farklı yaş grubuna ayrılmıştır ve yoğun bakım fibrinojen değeri ve taban seviyesi protrombin zamanı (Pt) değeri hariç yaş grupları arasında bir fark bulunmamıştır. Sonra ölçümlerin önemli ilişki değerini bulmak için deneme yapıldı. Önemli bir tane bulunduktan sonra regrasyon modelinde, bir ölçüm bağımlı değişken olarak ve bağımlı değişkenle çok iyi bağlantı kuran ölçümler de bağımsız değişkenler olarak alınmıştır. Analizde kurulan modellerin hepsinin r2, p ve F değerleri önemlidir. Bazı regrasyon modellerinde sadece etkileşim etkisi değişkenlerle birlikte görülmüştür ki bunun anlamı, Kaplanmış cardiopulmoner by pass filtreleri, kaplanmamışlar ile karşılaştırıldığında PMEA kaplılar protein adsorpsiyonu için daha hidrofilik yüzeyler oluşturmuştur. Download Article in PDF (255.7 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University