Volume 40 - Issue 4 - 457 - 468

Growth and Reproductive Properties of an Endemic Species, Gobio hettitorum Ladiges, 1960, in Yeşildere Stream, Karaman, Turkey

Yeşildere'de (Karaman, Türkiye) Yaşayan Endemik Bir Tür Olan Gobio hettitorum'un Ladiges, 1960, Büyüme ve Üreme Özellikleri


The age composition, growth parameters and reproductive properties of Gobio hettitorum, Ladiges, 1960 caught in Yeşildere Stream, Karaman (Central Anatolia), were studied by sampling carried out between July 2006 and June 2007. A total of 498 specimens were examined. The age composition of the species ranged from 0 to 5. The specimens of the population were 44.97% (224) male, 47.99% (239) female and 7.03% (35) unidentified. The mean fork length and weight of the samples ranged from 30.0 mm to 161.0 mm and 0.29 g to 40.42 g respectively. The average condition factors varied from 1.03 to 1.38. In females, the average maximum condition factor was 1.59 in June 2007 and in males, it was 1.42 in October 2006. The reproductive period of G. hettitorum was recorded from March to July, and average maximum gonadosomatic index values were estimated to be 12.94 for females and 2.33 for males in May 2007. According to the gonadosomatic index values, the maximum egg diameter of females was 0.74 mm in May 2007. Fecundity was calculated as 420 (age class 2) to 4.418 (age class 5) eggs/female.

There are few studies on the growth and reproductive strategy of the genus Gobio in Europe. The current study investigated the growth and reproductive characteristics of G. hettitorum inhabiting Yesildere Stream, providing important information for the conservation of this endemic species. 

Karaman-Yeşildere’den yakalanan Gobio hettitorum’un yaş kompozisyonu, büyüme parametreleri ve üreme özellikleri Temmuz 2006 ve Haziran 2007 yılları arasında çalışılmıştır. Toplam 498 birey incelenmiştir. Türün yaş kompozisyonu 0-5 aralığındadır. Populasyondaki bireylerin 44.97% (224)’si erkek, 47.99% (239)’u dişi ve 7.03% (35)’ün cinsiyeti ise tanımlanamamıştır. Örneklerin ortalama çatal boy ve ağırlıkları sırasıyla 30.0 mm - 161.0 mm ve 0.29 g - 40.42 g aralığında dağılım göstermektedir. Ortalama kondisyon faktörü 1.03 ile 1.38 arasında değişmektedir. Dişilerde en büyük kondisyon faktörü haziran 2007’de 1.59, erkeklerde ise ekim 2006’da 1.42’dir. Gobio hettitorum’un üreme periyodu Mart-Haziran aylarında tespit edilmiştir. Ortalama en büyük GSİ değeri, dişilerde 12.94, erkeklerde 2.33 olarak Mayıs 2007’de saptanmıştır. GSİ değerine göre dişilerde en büyük yumurta çapı 0.74 mm. olarak Mayıs 2007’dedir. Fekondite 420 (iki yaş sınıfı) ile 4418 (5 yaş sınıfı )arasında hesaplanmıştır.

Avrupa’da Gobio cinsinin büyüme ve üreme biyolojisi üzerine az sayıda çalışma vardır. Endemik bir türün korunması için önemli bilgiler sağlayacak olan bu çalışmada Yeşildere’de yaşayan G. hettitorum’un büyüme ve üreme özellikleri incelenmiştir. Download Article in PDF (1.8 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University