Volume 40 - Issue 4 - 427 - 443

H-Bonding Effect in Radical Terpolymerization of Maleic anhydride, Acrylic acid (Methyl acrylate) and Vinyl acetate

Maleik Anhidrit, Akrilik Asit (Metil Akrilat) ve Vinil Asetat Terpolimerizasyonunda H-bağı Etkisi


The ternary copolymerization of vinyl acetate (VA), maleic anhydride (MA) and acrylic acid (AA) or methylacrylate (MAc as a model comonomer), considered as donor-acceptor-acceptor systems, was carried out in p-dioxane in the presence of benzoyl peroxide (BPO) as initiator in nitrogen atmosphere at 70ºC. Constants of copolymerization and complex formation for the monomer systems studied were determined by the Kelen-Tüdös, UV(H-complex) and 1H-NMR (CTC, charge transfer complex) methods, respectively. Analogous H-complex effect is evidenced from comparison of copolymerization of both MA-AA (H-complex) and MA-MAc binary systems in which are realized alternating and random copolymerization, respectively. Hydrolyzed VA- MA-AA terpolymers with different composition containing regular H-complexed fragments in side-chain of macromolecules are displayed different thermal properties, including glass-transition and melting (crystalline phase) behaviors, depending on content of H-bonding fragment. Structural peculiarities (FTIR analysis) and structure-thermal properties (DSC and TGA analyses) and crystalline (X-ray diffraction analysis) relationship of terpolymers synthesized are also discussed. 

Vinil asetat (VA), Maleik Anhidrit (MA) ve Akrilik Asit (AA) veya Metil akrilat (MAc, model komonomer) alıcı- verici-alıcı sisteminde; benzoil peroksit (BPO) başlatıcısı varlığında p-dioksan içerisinde azot atmosferinde 70ºC’de üçlü kopolimerizasyon gerçekleştirilmiştir. Kopolimerizasyona ait sabitler ve monomer sistemlerinin oluşturduğu kompleks oluşumu Kelen-Tüdös, UV (H-kompleksi) ve 1H-NMR (CTC, Yük Transfer Kompleksi) yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. MA-AA (H-kompleksi) ve MA-MAc sistemlerinin ardışık ve gelişigüzel ikili kopolimerizasyon oluşumunda H-kompleksinin etkisi karşılaştırma yapılarak açıklanabilmektedir. Makromolekülün yan gruplarında, düzenli H-kompleksi içeren hidroliz olmuş farklı kompozisyonlara sahip VA-MA-AA terpolimeri; H-bağının içeriğine bağlı olarak, camsı geçiş sıcaklığı ve erime sıcaklığı (kristal faz) gibi farklı ısısal özellikler gösterirler. Sentezlenen terpolimerlerin yapısal farklılıkları (FTIR analizi), yapı-ısısal özellikleri (DSC ve TGA analizleri) ve kristal özellikleri (XRD analizi) tartışılmıştır. Download Article in PDF (1.5 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University