Volume 40 - Issue 3 - 239 - 250

The Mathematical and Graphical Interpretation of Solubility Profile-Viscosity Behavior of Poly(MA-alt-NVP) ​

Poly(MA-alt-NVP) Kopolimerinin Çözünürlük Profili- Vizkozite Davranışına Grafiksel ve Matematiksel Olarak Açıklık Getirilmesi


Alternating copolymer of maleic anhydride (MA) with N-vinyl-2-pyrrolidone (NVP) is synthesized by free radical polymerization reaction. Solubility of the copolymer in certain solvents is investigated by different algorithmic approaches such as Van Krevelen Hoftyzer (VKH), Hoy and Askadskii. Spectral characterization of that copolymer is achieved by FTIR, 1H, 13C NMR spectroscopic methods whereas the polymer hydrodynamic behavior of the copolymer is investigated by viscometric method for comparison purpose with that obtained from the solubility profile through algorithmic calculations. 

Maleik anhidritin (MA) N-vinil-2-pirolidon (NVP) ile ardışık kopolimeri serbest radikal kopolimerleşme reaksiyonu ile sentezlendi. Kopolimerin çeşitli çözücülerdeki çözünürlüğü, Van Krevelen Hoftyzer (VKH), Hoy ve Askadskii gibi değişik algoritmik yaklaşımlarla irdelendi. Kopolimerin spektral karakterizasyonu, FTIR, 1H, 13C NMR gibi spektroskopik yöntemlerle gerçekleştirilirken, polimer hidrodinamik davranışı ise algoritmik hesaplamalar yoluyla elde edilen çözünürlük profili verilerinin vizkometrik metod kullanılarak elde edilen verilerle karşılaştırılmasıyla araştırıldı. Download Article in PDF (520.0 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University