Volume 40 - Issue 1 - 45 - 51

The Plant Choices of Honey Bees to Collect Propolis in Tekirdag-Turkey

Tekirdağ-Türkiye’de Bal Arılarının Propolis Toplamak için Tercih Ettiği Bitkiler


The aim of this study is to investigate the preferences of honeybees to collect propolis in Tekirdağ city of Turkey. A total of 92 different propolis samples collected from Tekirdağ were examined under microscope to determine pollen contents and establish the botanical origin of Tekirdağ propolis. 38 different plant families and 51 taxa were identified by pollen analysis of the 92 propolis samples. Among these families Asteraceae family pollen were found most intensive. The most observed pollen in the investigated samples were belong to the taxa of Asteracae, Boraginaceae, Brassicaceae, Fabaceae and Salicaceae families. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin bir ili olan Tekirdağ’da bal arılarının propolis toplamadaki tercihlerini incelemektir. Tekirdağ’dan toplanan 92 farklı propolis örneği, polen içeriği ve Tekirdağ propolisinin botanik orijinini saptamak için mikroskop altında incelenmiştir. 92 propolis örneğinin polen analizi ile 38 farklı bitki familyası ve 51 takson tanımlanmıştır. Bu familyalar arasından, Asteraceae familyasına ait polenler en yoğun olarak bulunmuştur. İncelenen örneklerde en çok gözlenen polenler Asteraceae, Boraginaceae, Brassicaceae, Fabaceae ve Salicaceae taksonlarına aittir. Download Article in PDF (524 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2021 Hacettepe University