Volume 40 - Issue 1 - 37 - 44

Adsorption Properties of Cr(VI) onto Microspheres Carrying Imidazole Functional Groups: Kinetic and Isotherm Studies

İmidazol Fonksiyonel Grupları Taşıyan Mikrokürelerin Cr(VI) Adsorpsiyonunun Özellikleri: Kinetik ve İzoterm Çalışmaları


Poly(ethylene glycol dimethacrylate-n-vinyl imidazole) [poly(EGDMA-VIM)] microspheres (average diameter=150-200 μm) were prepared by copolymerizing of ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA) with n-vinyl imidazole (VIM). Poly(EGDMA-VIM) microspheres were characterized by swelling studies and scanning electron microscope (SEM). The adsorption of Cr(VI) onto the poly(EGDMA-VIM) microspheres was examined in aqueous solutions. The adsorption of Cr(VI) from aqueous solutions was carried at different contact times, Cr(VI) concentrations, and pH. The amount of Cr(VI) adsorbed increased with increasing concentration and decreasing pH. The intraparticle diffusion rate constant was calculated. Adsorption isotherms poly(EGDMA-VIM) have been determined with common isotherm equations such as Langmuir and Freundlich isotherm models. The pseudo first-order kinetic model was used to describe the kinetic data. The Langmuir isotherm model appeared to fit the isotherm data better than the Freundlich isotherm model. Values of the dimensionless separation factor (RL) and the distrubition coefficient (KD) were evaluated. 

Poli(etilen glikol dimetakrilat-n-vinil imidazol) [poli(EGDMA-VIM)] mikroküreleri (ortalama çap=150-200 μm) etilen glikol dimetakrilat (EGDMA) ile n-vinil imidazol (VIM)ün kopolimerizasyonu ile elde edildiler. Poli(EGDMA-VIM) mikroküreleri, şişme çalışmaları ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile karakterize edildiler. Poli(EGDMA-VIM) mikrokürelerinin Cr(VI) adsorpsiyonu sulu çözeltilerde çalışıldı. Sulu çözeltilerden Cr(VI) adsorpsiyonu farklı kontakt zamanlarında, Cr(VI) konsantrasyonlarında ve pH yapıldı. Adsorbe olan Cr(VI) iyonu miktarı başlangıç konsantrasyonunun artması ve pH azalmasıyla arttı. Partikül içi hız sabiti hesaplandı. Adsorpsiyon izotermleri Langmuir ve Freundlich gibi yaygın izoterm eşitlikleriyle belirlendi. Langmuir adsorpsiyon izoterminin Freundlich adsorpsiyon izoterminden daha uygun olduğu görüldü. Yalancı- birinci derece kinetik model kinetik verileri açıklamak için kullanıldı. Boyutsuz ayırma faktörü ve dağılım katsayısı değerleri incelendi. Download Article in PDF (685.8 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University