Volume 40 - Issue 1 - 61 - 68

Developmental and Reproductive Effects of Bisphenol A (Bpa) in Drosophila Melanogaster

Bisfenol A’nın (BPA) Drosophila Melanogaster’de Gelişim ve Üreme Üzerine Etkileri


The aim of this study was to investigate the effects of BPA that is one of the endocrine disrupting chemicals (EDCs) on the development and reproduction of Drosophila melanogaster. Larvae of D. melanogaster were exposed to 0.1 mg/L, 1 mg/L and 10mg/L BPA. The percentages and times of transition from larvae to pupae and from pupae to adults and the mean offspring number were determined. No differences were found in the transition percentages from larvae to pupae and from pupae to adults (p > 0.05). However, it was found that both the mean pupation and the mean maturation times were delayed with BPA exposures (p < 0.05). In the 0.1 mg/L and 1 mg/L exposed groups, the mean offspring numbers were significantly less than that of the control groups (p < 0.05). 

Bu çalışmanın amacı, endokrin bozucu kimyasallardan (EBK) biri olan BPA’nın Drosophila melanogaster’in gelişimi ve üremesi üzerine etkilerini araştırmaktır. D. melanogaster larvalarına 0.1 mg/L, 1 mg/L ve 10 mg/L BPA uygulanmıştır. Larvadan pupaya, pupadan ergine geçiş yüzdeleri ve süreleri ve ortalama yavru döl sayıları belirlenmiştir. Larvadan pupaya, pupadan ergine geçiş yüzdelerinde anlamlı bir değişim gözlenmemiştir (p > 0.05). Ancak BPA uygulamaları ile hem ortalama pupalaşma hem de ortalama erginleşme süreleri gecikmiştir (p < 0.05). 0.1 mg/L and 1 mg/L BPA uygulama gruplarında, ortalama yavru döl sayıları kontrol gruplarına göre anlamlı derecede azalmıştır (p < 0.05). Download Article in PDF (249.6 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University