Volume 39 - Issue 4 - 359 - 370

Preparation and Characterization of Poly(acrylamide/maleic acid)-based hydrogels Composites

Poli(akrilamid-maleik asit) temelli hidrojel kompozitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu


The principle aim of this investigation was the preparation and characterization of the composites formed from Bentonite (B) and Zeolite (Z) minerals, and polyacrylamide-co-maleic acid (PAA-MA) hydrogel polymers. The procedures used in obtaining the polymers were also applied in preparation of the composites by direct polymerization of the monomers of interests dissolved in the suspension of B or Z. The prepared PAA-MA and the composites were characterized with the data and analysis results obtained from FT-IR, TGA, SEM, BET-porosity and Zero Point of Surface Charge (PZC). The results of FT-IR, TGA, SEM, BET-porosity and PZC analysis presented certain evidences for the formation of composites, it was impressed that the composites were the mixtures composed of two phases composing of organic (PAA-MA) and inorganic (B or Z) phases rather than the formation of polymer/ mineral hybrid. 

Bu araştırmanın temel amacı Bentonit (B) ve Zeolit (Z) minerallerinin hidrojel polimer olan Poliakrilamid- ko-maleik asit (PAA-MA) ile oluşturduğu kompozitini hazırlamak ve karakterize etmektir. Polimerlerin elde edilmesinde kullanılan yöntem, kompozitlerin hazırlanmasında da kullanılmış ve B veya Z içeren süspansiyon ortamında bulunan ilgili monomerlere doğrudan polimerleştirme işlemi uygulanmıştır. Hazırlanan PAA-MA ve kompozitlerin yapısal karakterizasyonunda FT-IR, TGA, SEM, BET-Gözeneklilik ve sıfır yüzey yük noktası (PZC) ile ilgili veri ve analiz sonuçları kullanılmıştır. FT-IR, XRD, TGA, SEM, BET-gözeneklilik ve PZC analiz sonuçları kompozit oluşumu ile ilgili kesin kanıtlar sunmuş, yapıların polimer/mineral hibrit oluşumundan çok biri organik (PAA-MA) ve diğeri inorganik özellikteki (B veya Z) iki faz içeren bir karışım olduğu kanısına varılmıştır. Download Article in PDF (941.0 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University