Volume 39 - Issue 4 - 371 - 378

Effects of Conformation and Molecular Weight on The Surface Energy and Mucoadhesion Properties of Calcium Alginate Gels

Konformasyon ve Molekül Ağırlığının Kalsiyum Aljinat Jellerinin Yüzey Enerji ve Mukoz Yapışma Özellikleri Üzerindeki Etkisi


In this study, the effects of the ratio of guluronic acid (G) to mannuronic acid (M) (G/M) and molecular weight of sodium alginate on the mucoadhesion and surface energy (g) properties were investigated. Sodium alginate fractions were prepared by radiation induced degradation and calcium alginate gels were prepared in the form of three-dimensional structure by using an in-situ gelling method. In order to determine the free energy of bioadhesion, the contact angles of paraffin, ethylene glycol and water on the surface of gels were measured. Based on the contact angles, the g components of the Liftshitz-van der Waals and the Lewis acid base interactions were calculated. It was found that CaAlg gels would lead to a thermodynamically favorable bioadhesion process, a decrease in the molecular weight of sodium alginate could increase the bioadhesion of CaAlg polymers, and that the bioadhesion of these gels was independent of G/M. 

Bu çalışmada, guluronik asitin (G) mannuronik asite (M) oranının (G/M) ve sodyum aljinatın molekül ağırlığının mukoz yapışma ve yüzey enerjisi (g) özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. sodyum aljinat fraksiyonları radyasyonla bozunma yöntemi ile hazırlanmıştır. Kalsiyum aljinat jelleri in-situ jelleşme yöntemi kullanılarak üç boyutlu formda hazırlanmıştır. Biyoyapışma serbest enerjisini belirlemek amacıyla etilen, parafin ve suyun jel yüzeyindeki temas açıları ölçülmüştür. Temas açılarına bağlı olarak, Liftshitz-van der Waals ve Lewis asit-baz etkileşimlerinin yüzey enerji bileşenleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak, CaAlg jellerinin termodinamik olarak istemli biyoyapışma işlemi yürüttükleri, sodyum aljinatın molekül ağırlığının azalmasıyla CaAlg polimerlerinin biyoyapışmasının arttığı ve de bu jellerin biyoyapışmasının G/M oranından bağımsız olduğu görülmüştür. Download Article in PDF (629.4 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University