Volume 39 - Issue 1 - 51 - 56

Allozyme Variations on Subspecies of Meriones tristrami (Rodentia: Gerbillinae) In Western Anatolia ​

Batı Anadolu’da Yayılış Gösteren Meriones tristrami (Rodentia: Gerbillinae) Alttürlerinin Allozim Varyasyonları


Allozyme variation was investigated by the electrophoretic analysis of 24 gene loci in three subspecies of Meriones tristrami from Western Anatolia. Twenty of the twenty-four loci were monomorphic among populations, whereas four loci were polymorphic. The mean value of the Wright’s fixation index was FST = 0.0671, suggesting the existence of a slightly distinct subspecies in the Meriones tristrami populations. Overall mean heterozygosity (Ho= direct count) for all populations was Ho= 0.017. Nei’s measure of genetic distance was low and varied from D = 0.000 to 0.002 among populations. The number of migrants (Nm) equaled 3.48, which also suggests effective gene flow across populations.. 

Allozim varyasyonları, Batı Anadolu’daki Meriones tristrami’nin üç alt popülasyonunda 24 gen lokusunun elektroforetik analiziyle incelendi. Yirmidört lokusun yirmisi monomorfiktir ve altpopülasyonlar arasında aynı allelde fikse olmuştur, dört lokus ise polimorfiktir. Wright’ın fiksasyon indeksinin ortalama değeri FST = 0.0671, % 6.7’lik bir genetik varyasyon olduğunu göstermektedir ve bu da Meriones tristrami alttürlerinde biraz düşük bir farklılığın olduğuna işaret eder. Elde edilen FST değeri M. tristrami altpopülasyonları için ise orta derecede bir genetik farklılığı göstermektedir. Tüm altpopülasyonlar için ortalama heterozigotluk (Ho= direk hesaplanan) Ho= 0.017’dir, 0.01 ve 0.029 arasında değişir. Nei’nin genetik mesafesi düşüktür ve altpopülasyonlar arasında D = 0.000 - 0.002 arasında değişiklik göstermiştir. Göç sayısı (Nm) 3.48 değerinde bulunmuştur ve bu değer altpopülasyonlar arasında etkin gen akışının olduğunu da göstermiştir. Download Article in PDF (171.1 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University