Volume 39 - Issue 1 - 45 - 50

Plant Wildlife and Threatened Vascular Flora of Truva (Troy) National Park, Turkey

Truva Milli Parkı (Türkiye)’nın Bitki Yaban Hayatı ve Tehlike Altındaki İletimdemetli Bitki Örtüsü


This paper deals with the floristic study of Truva National Park (Çanakkale/Turkey). Thus floristic specializa- tion of this area described, including a number of endemic and threatened species. After identification of the specimens, total flora has been determined as 361 taxa belonging to 354 species, 245 genera and 70 families. The endemism rate of the area is 3.32% (12 taxa). In a study of the endangered flora and its protection, 15 taxa are listed as having the most restricted distribution and as being under threat of extinction. Field work for these taxa was undertaken in order to improve knowledge of their habitats, populations, chorology and main threats. Using the new IUCN categories of threat, an analysis was made for each of the taxa, especially those that are critical endangered with very low number of individuals or very narrow areas of occupancy. In order to conserve the biological diversity of Truva, the need for more nature reserves, especially in the Yenikumkale, Orhaniye and Truva region is highlighted. A number of key strategies for protection are proposed. 

Bu makale, Truva Milli Parkı (Çanakkale/Türkiye)’nın floristik çalışması ile ilgilidir. Sonuç olarak bu alanın en- demik ve tehlike altında bulunan türlerini içeren floristik özellikleri tanımlandı. Örneklerin teşhisinden son- ra, toplam flora 361 takson 354 tür, 245 cins ve 70 familyaya ait olarak tespit edildi. Bölgenin endemizm oranı 3.32% (12 takson)’dir. Tehlike altındaki bitki örtüsü ve korunması konusundaki çalışma sonucunda alanda en dar yayılışa sahip ve yok olma tehdidi altında olan 15 takson listelendi. Bu taksonların habitat bilgileri, populasyon durumu, yayılışları ve başlıca tehdit bilgilerini arttırmak amacıyla alan çalışması yapıldı. Yeni IUCN kategorileri kullanarak, özellikle bireylerinin sayısı çok az veya çok dar alanlarda yayılışa sahip olup tehlike durumları kritik olan taksonların her biri için bir analiz yapıldı. Truva’nın biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla özellikle Yenikumkale, Orhaniye ve Truva bölgesinde daha fazla doğal rezerv alanına ihtiyaç olduğu belirlendi. Koruma önlemleri için bir dizi kilit strateji uygulaması önerildi. Download Article in PDF (99.5 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University