Volume 39 - Issue 1 - 57 - 60

Antifungal Effects of Clitocybe odora (Bull.: Fr.) Kumm. Against The Plant Pathogen Fusarium culmorum and Fusarium moniliforme

Clitocybe odora (Bull.:Fr.)’nın Bitki Patojeni Fusarium culmorum ve Fusarium moniliforme’ye Karşı Antifungal Etkileri


In this study, Clitocybe odora were dried under aseptic conditions and put thru extraction for 12 h in solvents. The extracts were filtered and dried using a rotary evaporator at 60°C and finally dried material stored +4°C. Antifungal activities were measured by Disc Diffusion method. According to this method; Fusarium culmorum and Fusarium moniliforme inoculums containing were spread on potato dextrose agar. The Clitocybe odora extracts were used to 6 mm discs as 10 μl. All these discs placed on the inoculated agar separately and incubated at 28°C for 48 h. For control, water and only acetone and chloroform saturated discs were used. Also in this study erythromycin and amoxycillin that commercial antibiotics were used for comparison. 

Bu çalışmada, Clitocybe odora aseptik şartlarda kurutuldu ve 12 saat süre ile çözgenler içinde bırakıldı. Ekstraktlar süzüldü ve evaporatör kullanarak 60ºC’de kurutuldu. Elde edilen kuru materyaller +4ºC’de muhafaza edildi. Antifungal aktiviteler Disk Difüzyon metodu ile ölçüldü. Bu metoda göre, F.culmorum ve F.moniliforme inokulumları patates dekstroz agar besiyeri üzerine yayıldı. Clitocybe odora ekstraktları 6 mm çapındaki disk- lerde 10 μl olacak şekilde emdirildi. Tüm diskler besiyeri üzerine ayrı ayrı bırakıldı ve 28ºC’de 48 saat inkübe edildi. Kontrol için su ve sadece aseton ve kloroform içeren diskler kullanıldı. Çalışmada ticari antibiyotikler eritromisin ve amoksilin karşılaştırma için kullanıldı. Download Article in PDF (232 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2021 Hacettepe University