Volume 52 - Issue 3 - 199 - 209

Investigation of Effect of Resin Content on the Stress Relaxation of Poly (epichlorohydrin-co-ethylene oxide) Based Elastomers

Poli (epiklorohidrin-ko-etilen oksit) Temelli Elastomerlerin Gerilim Gevşemesine Reçine İçeriğinin Etkisinin Araştırılması


In this study, the effect of C9/C10 aromatic hydrocarbon resin and resin amount on the curing and stress relaxation properties of poly (epichlorohydrin-co-ethylene oxide) based elastomers was investigated. The curing parameters of elastomers that did not contain resin and elastomers containing resin in different proportions were examined. When examining the curing parameters, it was observed that with increasing resin content, the scorch time (ts2) and optimum curing time (t90) increased, and the curing rate decreased. Moving die rheometer studies showed that as the amount of resin increased, cross-link formation reactions were delayed or negatively affected. Additionally, temperature scanning stress relaxation (TSSR) studies were conducted to evaluate the effect of the resin on the stress relaxation behavior, service temperature, and cross-link density of the prepared vulcanizates. TSSR studies were carried out in two stages: first, after curing and then after removing the resin from the vulcanizates by extracting the test samples in toluene. TSSR data showed that when the resin ratio was above 5 phr, the stress relaxation behavior of poly(epichlorohydrin-co-ethylene oxide) elastomers increased with the increase in the amount of resin, which had an effect on reducing the service temperature.

Bu çalışmada, C9/C10 aromatik hidrokarbon reçinenin ve reçine miktarının, poli(epiklorohidrin-ko-etilen oksit) bazlı elastomer karışımlarının kürlenmesi ve termo-mekanik özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Hazırlanan karışımlarda reçine içermeyen ve farklı oranlarda reçine içeren karışımların kür parametreleri incelenmiştir. Kürlenme parametrelerinin incelenmesinde artan reçine içeriğiyle birlikte ön kürlenme süresi (ts2), optimum kürlenme süresi (t90) değerlerinin arttığı ve kürlenme oranının ise azaldığı görülmüştür. Hareketli kalıp reometresi çalışmaları reçine miktarının artmasıyla birlikte çapraz bağ oluşum reaksiyonlarını geciktirdiği veya olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. Ayrıca, reçinenin hazırlanan vulkanizatların gerilim gevşemesi davranışı, servis sıcaklığı ve çapraz bağ yoğunluğu üzerindeki etkisini değerlendirmek için sıcaklık taramalı gerilim gevşemesi (TSSR) çalışmaları yapılmıştır. TSSR çalışmaları iki aşamada gerçekleştirilmiştir: ilk olarak kürlendikten sonra ve test örnekleri toluen içerisinde ektraksiyon yapılarak reçinenin uzaklaştırılmasından sonra yapılmıştır. TSSR verileri, reçine oranında 5 phr ‘ın üzerinde çıkıldığında, poli(epiklorohidrin-ko-etilen oksit) elastomerlerin gerilim gevşemesi davranışının reçine miktarının artmasıyla arttığı bunun da servis sıcaklığını azaltıcı yönde etki yaptığı görülmüştür.Download Article in PDF (1.9 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University