Volume 51 - Issue 2 - 191 - 200

Investigation of Electrochemical Properties of Uric Acid at Carbon Paste Electrode with Aluminium Oxide Nanoparticles and Development of Voltammetric Method for its Determination in Serum

Ürik Asitin Aluminyum Oksit Nanopartiküllü Karbon Pasta Elektrotta Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi ve Serumda Tayini için Voltametrik Yöntem Geliştirilmesi


The electrochemical effects of uric acid (UA) were determined by cyclic voltammetry (CV), and square wave voltammetry (SWV) at a carbon paste electrode modified with aluminum oxide nanoparticles (Al2O3NP/CPE) in 0.05 M phosphate buffer (pH 5.0). The adsorption properties of the molecule on Al2O3NP/CPE were studied, and the electrons assigned in the electrode reaction were calculated. A new procedure for the quantification of UA in human serum has also been proposed. The linear operating range, and limit of detection (LOD) of the method were calculated as 0.1μM-230 μM, and 0.1μM, respectively. The developed method for UA in serum showed high reliability, repeatability, accuracy, and precision.

Ürik asidin (ÜA) elektrokimyasal özellikleri, 0.05 M fosfat tampon çözeltisinde pH 5,0’de alüminyum oksit nanopartiküllü karbon pasta elektrotta (Al2O3NP/KPE) döngüsel voltametri (DV) ve kare dalga voltametrisi (KDV) ile incelenmiştir Molekülün Al2O3NP/KPE’de adsorpsiyon özellikleri araştırılmış ve elektrot reaksiyonunda aktarılan elektron sayısı hesaplanmıştır. Ayrıca insan serumunda ÜA tayini için yeni bir voltammetrik yöntem önerilmiştir. Yöntemin doğrusal çalışma aralığı ve gözlenebilme sınırı sırasıyla 0,1μM-230 μM ve 0,1μM olarak belirlenmiştir. Serumda ÜA tayini için geliştirilen yöntem yüksek güvenilirlik, tekrarlanabilirlik, doğruluk ve kesinlik göstermiştir.Download Article in PDF (650.0 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University