Volume 51 - Issue 2 - 133 - 140

Evaluation Of The Antimicrobial And Cytotoxic Activities Of Some Amino Acid Methyl Esters

Bazi Amino Asit Metil Esterlerinin Antimikrobiyal Ve Sitotoksik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi


In this study, the antimicrobial and cytotoxic activities of some amino acid methyl esters (L-methionine methyl ester, L-phenylalanine methyl ester, L-histidine methyl ester, L-lysine methyl ester, L-tryptophan methyl ester, and L-tyrosine methyl ester) were investigated. The antimicrobial effects of amino acid methyl esters were evaluated against Gram-negative and Gram-positive bacteria. The effect of amino acid methyl esters on cell viability was also investigated against cancerous and non-cancerous cell lines using the MTS method. The results showed the substances had low antimicrobial effect on both Gram-negative and Gram-positive bacteria. In addition, it was determined that the studied substances did not have a toxic effect on non-cancerous cells. For this reason, it is thought that the results obtained will contribute to research on new synthesizable compounds based on amino acid esters and studies on drug development.

Bu çalışmada bazı amino asit metil esterlerinin (L-metionin metil ester, L-fenilalanin metil ester, L-histidin metil ester, L-lisin metil ester, L-triptofan metil ester ve L-tirozin metil ester) antimikrobiyal ve toksik etkileri araştırılmıştır. Amino asit metil esterlerinin antibakteriyel etkileri, Gram-negatif ve Gram-pozitif bakterilere karşı değerlendirilmiştir. Amino asit metil esterlerinin hücre canlılığı üzerindeki etkisi de, MTS yöntemi kullanılarak kanserli ve kanserli olmayan hücre hatlarına karşı araştırılmıştır. Sonuçlar, maddelerin hem Gram negatif hem de Gram pozitif bakteriler üzerinde genel olarak düşük antimikrobiyal etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, kanserli olmayan hücrelerde çalışılan maddelerin toksik etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle, elde edilen sonuçların amino asit ester temelli yeni sentezlenebilir bileşikler üzerine yapılacak araştırmalara ve ilaç geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Download Article in PDF (1.6 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University