Volume 51 - Issue 1 - 125 - 132

Benchmarking Polymeric Cryogels for Immobilized Metal Affinity Chromatography

Immobilize Metal Afinite Kromatografisi için Polimerik Kriyojellerin Karşılaştırması


Cryogels are polymers prepared in frozen milieu, and garnered significant attention in the field as new separation matrices. They have denoted significant benefits including supermacroporosity, short diffusion path, low pressure, and resistance for both adsorption and elution. Macro- and connected pores give polymeric cryogels a unique spongy structure. Immobilized metal affinity chromatography (IMAC) is a standard analytical separation method for the purification of bio-molecules. Several transition ions generate stable complexes with electron-rich compounds. IMAC sorbent is obtained by complexing first-order transition metal ions over chelating agents. On the other hand, lysozyme is an enzyme found in various vertebrate cells and secretions. Common applications include its use as a cell disrupting agent, as an anti-bacterial agent, as a meal additive, and as a medicine against infections and ulcers. In this study, cryogel-based polymeric material was prepared by free-radical polymerization method with hydroxyethyl methacrylate/glycidyl methacrylate monomer pair that were covalently interacted with iminodiacetic acid metal chelating agent. The regions showing affinity for lysozyme enzyme were formed by binding with Ni(II) metal ions. The polymeric cryogel was first characterized using Fourier transform infrared spectrophotometer, scanning electron microscopy, thermal gravimetric analysis, X-ray photoelectron spectroscopy and swelling degree test. Then, the effects of pH, concentration, temperature, salt concentration and flow rate on enzyme adsorption capacity were evaluated, and optimum conditions were found. According to the optimization experiments, the maximum adsorption capacity of polymeric cryogel was reported as 11.82 mg/g at pH 7.4 and 25°C with a 0.5 mL/min flow rate and without ionic strength.

Kriyojeller, donmuş ortamda hazırlanan polimerlerdir ve yeni ayırma matrisleri olarak bu alanda büyük ilgi görmüştür. Süpermakrogözenekliliği, kısa difüzyon yolu, düşük basıncı ve hem adsorpsiyona hem de elüsyona karşı gösterdiği az direnç gibi önemli faydalar sağlamışlardır. Büyük ve bağlı gözenekler polimerik kriyojellere özgün süngersi yapı özelliği kazandırır. İmmobilize metal afinite kromotografisi (IMAC), biyomoleküllerin saflaştırılması için kullanılan standart analitik bir ayırma yöntemidir. Birçok geçiş iyonu elektronca zengin bileşiklerle kararlı kompleksler oluştururlar. Birinci sıra geçiş metal iyonları şelatlayıcı ajanlar üzerinden kompleksleştirilerek IMAC sorbenti elde edilir. Lizozim çeşitli omurgalı hücreleri ve salgılarında bulunan bir enzimdir. Yaygın uygulamaları arasında bakteri hücre içi ürünlerin çıkarılması için bir hücre parçalayıcı madde, oftalmolojide anti-bakteriyel bir madde, süt ürünlerinde bir gıda katkı maddesi, enfeksiyon ve ülser tedavisi için bir ilaç olarak kullanılmaları sayılabilir. Bu çalışmada, hidroksietil metakrilat/glisidil metakrilat monomer çifti ile serbest radikal polimerizasyonu yöntemi ile hazırlanan kriyojel-temelli polimerik malzeme iminodiasetik asit metal şelatlayıcı ajanı ile kovalent olarak etkileştirilmiş ve Ni(II) metal iyonları ile bağlanarak lizozim enzimine afinite gösteren bölgeler oluşturulmuştur. Hazırlanan polimerik kriyojel önce Fourier transform spektrofotometresi, taramalı elektron mikroskopisi, termal gravimetrik analiz, X-ışını fotoelektron spektroskopisi ve şişme derecesi testi ile karakterize edilmiştir. Daha sonra, lizozim adsorplama kapasitesine pH, derişim, sıcaklık, tuz derişimi ve akış hızı etkileri araştırılarak optimum koşullar bulunmuştur. Optimizasyon deneylerine göre, polimerik kriyojelin maksimum adsorpsiyon kapasitesi, pH 7.4’de, 25°C'de, 0.5 mL/dk akış hızında ve iyonik kuvvet olmadan 11.82 mg/g olarak rapor edilmiştir.Download Article in PDF (4 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University