Volume 50 - Issue 4 - 367 - 375

How mesenchymal stem cell conditioned media affect the HeLa cells on Wnt/ beta-catenin signaling, Notch-1 signaling, and apoptosis?

Mezenşimal kök hücre süpernatanı HeLa hücrelerinde Wnt/beta-katenin, Notch-1 sinyal yollarını ve Apoptozisi nasıl etkiler?


This study aims to investigate the influence of mesenchymal stem cells (MSCs) cell-conditioned media (MSCs-CM) on the Wnt/beta-catenin and Notch-1 signaling as well as the apoptosis in cervical cancer cells. Conditioned media of characterized MSCs were freshly collected and filtered before use. HeLa cells cultured standard conditions and treated with MSCs-CM 24, 48, 72 hours. Untreated cells serve as a control. Cell viability measured with MTT assay for all incubation periods. Immunocytochemical staining of beta-catenin, Notch-1 and cleaved caspase 3 were performed for each time-point. MTT cell viability, AO/PI, and immunocytochemical staining of cleaved caspase 3 results showed that through all incubation periods, there was no statistically significant difference between the MSCs-CM treated HeLa cells and the controls (p>0.05). Beta-catenin immunoreactivity was upregulated following treatment from 24 hours to 48 and 72 hours (p<0.001), however a significant decrease in Notch-1 receptor expression after MSCs-CM treatment independent of time (p<0.001). This study demonstrated that MSCs-CM has no cytotoxic and proliferative effects on HeLa cells. However, treatment with MSCs-CM enhanced the activity of Wnt/beta-catenin signaling via the accumulation of beta-catenin and decreased Notch-1 signaling in HeLa cells. Further analyses that identify regulatory factors of these pathways may provide promising opportunities for cervical cancer therapy.

Çalışmamızda, mezenşimal kök hücre süpernatanının (MSCs-CM) Wnt/beta-katenin ve Notch-1 sinyal yolu ile apoptosis üzerindeki etkilerini servikal kanser hücrelerinde (HeLa) araştırmayı amaçlanmıştır. Karakterize edilmiş mezenşimal kök hücreler (MSCs)’den elde edilen MSCs-CM, kullanımdan önce taze olarak toplanmış ve süzülmüştür. HeLa hücreleri standart koşullarda MSCs-CM ile 24, 48, 72. saat kültüre edilmiştir. Uygulama yapılmayan hücreler kontrol olarak kullanılmıştır. Tüm inkübasyon dönemleri için hücre canlılığı MTT analizi ile yapılmıştır. Hücreler, her inkübasyon periyodunda beta-katenin, Notch-1 ve aktif kaspaz 3 ile immünositokimyasal olarak işaretlenmiş ve analiz edilmiştir. MTT hücre canlılığı analizi, AO/PI ve aktif kaspaz 3'ün immünositokimyasal boyaması ile elde edilen sonuçlar, tüm inkübasyon süreleri boyunca, MSCs-CM ile tedavi edilen HeLa hücreleri ve kontrol arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir (p>0,05). Beta-katenin immünoreaktivitesi, tedaviyi takiben 24. saatten 48 ve 72 saate artış gösterirken (p<0,001), bununla birlikte, MSCs- CM tedavisinden sonra Notch-1 reseptör ekspresyonunda zamandan bağımsız olarak önemli bir azalma olduğu belirlenmiştir (p<0,001). Bu çalışma, MSCs-CM'nin HeLa hücreleri üzerinde sitotoksik ve proliferatif etkileri olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, MSCs-CM ile tedavi, beta-katenin birikimi yoluyla Wnt/beta-katenin sinyal yolu aktivitesini arttırdığı ve HeLa hücrelerinde Notch-1 sinyalini azalttığı gözlemlenmiştir. Bu yolların düzenleyici faktörlerini tanımlayan daha ileri analizler, serviks kanseri tedavisi için umut verici fırsatlar sağlayabilir.Download Article in PDF (4.5 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University