Volume 50 - Issue 1 - 1 - 12

Enhanced Anticancer Potency of Gemcitabine in Combination With Propofol in Prostate Cancer

Prostat Kanserinde Gemsitabin ve Propofolün Birlikte Kullanımının Antikanser Potansiyeli


In the present study, the effects of propofol which is an intravenous anesthetic on its own and simultaneously with gemcitabine were investigated on human prostate cancer brain metastasis DU145 and bone metastasis PC3 cells at both cellular and molecular levels. In the first stage of our study, toxic doses of these agents were determined by using the CVDK-8 and lactate dehydrogenase release test. In the following phases, TAC and TOS analyzes were performed to determine the biochemical effects of these agents on cell lines, and also western blot analysis was used to show the inhibition of important oncogenic PI3K/AKT/mTOR pathway in cells treated with these agents. Propofol was found to increase the effectiveness of gemcitabine in both cells. When propofol and gemcitabine were administered simultaneously at high concentrations, they reduced cell viability and increased LDH activity. According to the results obtained from the western blot analysis, the combination of these two agents was found to lead to synergistic inhibition of the PI3K/Akt/mTOR pathway.

Mevcut çalışmada insan prostat kanseri beyin metastazı DU145 ve kemik metastazı PC3 hücreleri üzerine intravenöz bir anestezik olan propofolün, kemoterapötik bir ajan olan gemsitabin ile ayrı ayrı ve eş zamanlı olarak uygulanması durumunda oluşacak etkiler hem hücresel hem de moleküler düzeyde araştırıldı. Araştırmamızın ilk aşamasında hücre proliferasyon testi CVDK-8 ve laktat dehidrogenaz (LDH) salınım testi yardımıyla söz konusu ajanların toksik olan dozları belirlendi. Devam eden safhalarda ise bu ajanların hücre hatları üzerine olan biyokimyasal etkilerini tespit etmek için Toplam Antioksidan Kapasite (TAK) ve Toplam Oksidan Durumu (TOD) analizleri ve bu ajanlarla muamele edilen hücrelerdeki onkogenik proteinlerde ifade değişimlerini göstermek amacı ile de western blot analizi gerçekleştirildi. Hem DU145 hem de PC3 hücrelerinde propofolün gemsitabinin etkinliğini arttırdığı tespit edildi. Özellikle propofol ve gemsitabinin eş zamanlı olarak yüksek konsantrasyonlarda uygulandıklarında hücre canlılığını azalttığı ve LDH aktivitesini arttırdığı gözlemlendi. Western blot analizinden elde edilen sonuçlara göre, bu iki ajanın birlikte kullanımı PI3K/Akt/mTOR yolağının sinerjistik bir şekilde inhibe olmasına yol açtığı görüldü.Download Article in PDF (738 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University