Volume 49 - Issue 4 - 333 - 344

Preparation of Molecularly Imprinted Optical Sensors for the Real Time Detection of Phenol

Fenolün Gerçek Zamanlı Tayini için Moleküler Baskılanmış Optik Sensörlerin Hazırlanması


In recent years, it has become important to identify phenols and their compounds that pose an important threat to living things and public health. In this study, phenol imprinted surface plasmon resonance (SPR) sensors were designed based on molecular imprinted method for detection of phenol. Polymeric film with cavities of phenol molecules was prepared and formed on the SPR chip surface by UV polymerization. The limit of detection range from 0.15 to 10 nM was 0.022 nM. Furthermore, we performed the selectivity experiments, where catechol was chosen as competitor agent. Overall, phenol imprinted SPR sensor prepared by the molecular imprinting approach has been found to be highly sensitive and selective for phenol. Phenol imprinted SPR sensors are considered to be used as a new method for existing phenol determination methods with their high selectivity, repetitive use and fast responses.

Son yıllarda, canlılar ve halk sağlığı için önemli bir tehdit oluşturan fenol ve bileşiklerinin tespit edilmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, fenolün tespiti için moleküler baskılama yöntemi temel alınarak fenol baskılanmış yüzey plazmon rezonans (SPR) sensörler tasarlanmıştır. Fenol moleküllerine ait boşluklara sahip polimerik film hazırlanarak UV polimerizasyonu ile SPR sensör yüzeyinde oluşturulmuştur. 0.15 ile 10 nM arasındaki tayin aralığında en düşük saptama sınırı 0.022 nM’dir. Ayrıca, seçicilik katekolün yarışmacı ajan olarak seçilmiş ve seçicilik deneylerini gerçekleştirilmiştir. Genel olarak, moleküler baskılama yaklaşımı ile hazırlanan fenol baskılanmış SPR sensörünün fenol için oldukça hassas ve seçici olduğu bulunmuştur. Fenol baskılı SPR sensörleri, yüksek seçicilikleri, tekrar kullanılabilirliliği ve hızlı yanıtları özelliği ile mevcut fenol belirleme yöntemlerine alternatif yeni bir yöntem olarak kullanılmak düşünülmektedir.Download Article in PDF (2.4 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University