Volume 49 - Issue 4 - 423 - 431

Preparation of Bacterial Cellulose/Vinyl Imidazole-Based Membranes for Selective Purification of Hemoglobin

Hemoglobinin Seçici Saflaştırılması için Bakteriyel Selüloz/Vinil Imidazol Bazlı Membranların Hazırlanması


The development of new biomaterials is needed to use in many areas such as protein purification, removal and drug release system. In this study, we fabricated hemoglobin (Hb) surface imprinting onto the bacterial cellulose nanofibers. The metal ions coordination was obtained with vinyl imidazole and Ni2+ ions. The selective purification of Hb was obtained using Hb-imprinted bacterial cellulose. The Scanning Electron Microscopy, Surface area, Transformed Infrared Spectroscopy, swelling tests and contact angle measurements were used for the characterization of Hb-imprinted and non-imprinted bacterial cellulose membranes. In addition, the adsorption studies were experimented with using the Hb aqueous solution in the batch systems at 2 h. In this study, the prepared bacterial cellulose was reported as unique biomaterials for selective and sensitive purification of Hb with high adsorption capacity. The reusability of bacterial celluloses was demonstrated during the experiment.

Protein saflaştırma, uzaklaştırma ve ilaç salınımı gibi birçok alanda kullanılmak üzere yeni biyomalzemelerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, bakteriyel selüloz nanofiberların üzerine yüzey baskılama yöntemi ile hemoglobin (Hb) baskılanmıştır. Metal iyonlarının koordinasyonu vinil imidazol ve Ni2+ iyonları ile elde edildi. Hb’nin seçici saflaştırılması, Hb baskılı bakteriyel selüloz kullanılarak elde edildi. Hb baskılanmış ve baskılanmamış bakteriyel selüloz nanofiberlerin karakterizasyonu için Taramalı Elektron Mikroskobu, Yüzey alanı, Dönüştürülmüş Kızılötesi Spektroskopisi, şişme testleri ve temas açısı ölçümleri kullanıldı. Ek olarak, adsorpsiyon çalışmaları Hb sulu çözeltisi kullanılarak 2 saatte kesikli sistemlerde deneylenmiştir. Bu çalışmada, hazırlanan bakteriyel selüloz, yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahip Hb’nin seçici ve hassas saflaştırılması için benzersiz biyomateryaller olarak rapor edildi. Bakteriyel selülozların yeniden kullanılabilirliği deney sırasında gösterildi.Download Article in PDF (1.5 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University