Volume 49 - Issue 4 - 355 - 365

Development of Iridium Based Fluorimetric Method for Determination of Cysteine

Sistein Tayini için İridyum Tabanlı Fluorimetrik Metot Geliştirilmesi


Cysteine (Cys) and homocysteine (Hcy) amino acids that are containing thiol groups play many important roles in biological systems. The plasma level of Hcy is known to be an indicator of some disorders such as cardiovascular and Alzheimer’s disease. Cys deficiency in plasma is associated with liver damage, muscle and fat loss, skin lesions, slowed growth, etc. In this study, iridium-based complexes were chosen for developing a fluorescent-based method for the determination of Cys levels due to their high photoluminescence efficiency. For this aim, the iridium (III) complex was synthesized then, this complex interacted with Cys solutions. It was found that, as the concentration of Cys interacting with the iridium complex, the fluorescence intensity increased. Based on these data, it was thought that the synthesized iridium complex could be used in the fluorimetric determination of Cys level in serum samples.

Tiyol grupları içeren aminoasitler olarak Sistein (Cys) ve homosistein (Hcy) biyolojik sistemlerde birçok önemli rol oynamaktadır. HCy’nin plazma seviyesinin, kardiyovasküler ve Alzheimer gibi bazı hastalıkların bir göstergesi olduğu bilinmektedir. Plazmadaki Cys eksikliği karaciğer hasarı, kas ve yağ kaybı, cilt lezyonları, yavaş büyüme vb. Gibi durumlarla ilişkilidir. Bu çalışmada, Cys seviyelerinin belirlenmesi için floresan tabanlı bir metot geliştirilmek üzere yüksek fotolüminesans etkinlik gösteren iridium (III) kompleksleri seçilmiştir. Daha sonra sentezlenen kompleks, Cys çözeltileriyle etkileştirilmiştir. İridyum kompleksiyle etkileşen Cys derişimi arttıkça çözeltinin floresans şiddetinin de arttığı bulunmuştur. Buradan yola çıkarak, sentezlenen iridyum kompleksinin, serum örneklerinde Cys seviyesinin florimetrik tayininde kullanılabileceği düşünülmektedir.Download Article in PDF (1 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University