Volume 49 - Issue 3 - 185 - 200

Sol-Gel Synthesis And Characterization Of New Inorganic Pigments Containing Oxides of Iron, Aluminum, Strontium and Silicate

Demir, Alüminyum, Stronsiyum ve Silikat Oksitleri İçeren Yeni İnorganik Pigmentlerin Sol-Jel Sentezi ve Karakterizasyonu


Aseries of inorganic pigments containing iron, aluminum, strontium, and silicate were prepared by the sol-gel method using compounds with different structures and morphologies as starting materials. The synthesis of the compounds was carried out using the modified citrate method. All powders were placed in a muffle furnace and calcined in air at 1100°C for 6 hours. Powder samples containing Fe, Sr, Al and Si oxides were obtained. The structure and chemical composition of the synthesized five inorganic pigments were investigated comparatively by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), UV-visible spectroscopy (UV-vis), X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), and Energy Distribution X-ray Analysis (EDX).

 

Başlangıç malzemesi olarak farklı yapıları ve morfolojiler olan bileşikler kullanılarak sol-gel yöntemiyle demir, aluminium, stronsiyum ve silisyum içeren bir dizi inorganik pigment hazırlanmıştır. Bileşiklerin sentezi, modifiye edilmiş sitrat metodu kullanılarak gerçekleştirildi. Tüm tozlar bir kül fırınına yerleştirildi ve 1150°C’de 6 saat süreyle havada kalsine edildi, Fe, Sr, Al ve Si’un oksitlerini içeren toz örnekler elde edildi. Sentezlenen beş inorganik pigmentin yapısı, kimyasal bileşimi karşılaştırmalı olarak Fourier dönüşümü kızılötesi spektroskopisi (FTIR), ultraviole-görünür spektroskobisi (UV-vis), X ışını kırınımı (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve enerji Dağıtıcı X-Ray Analizi(EDX) ile incelenmiştir.Download Article in PDF (2.8 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University