Volume 49 - Issue 1 - 57 - 68

Investigation of Biocatalytic Absorption and Ultrasound-Assisted Desorption Performance of CO2 Capture

CO2 Yakalamanın Biyokatalitik Absorpsiyon ve Ultrasonik-Destekli Desorpsiyon Performansının İncelenmesi


The CO2 absorption-desorption performance of non-aqueous solutions comprising a sterically hindered amine system (2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol (AEPD): 1-hexanol) was investigated in a gas-liquid stirred cell reactor under sequential absorption-desorption cycles. The absorption capacity and initial absorption rate were calculated for different concentrations of AEPD: 1-hexanol at 303 K and 2 bar absolute pressure. Increasing the amount of AEPD increased the CO2 absorption capacity. The biocatalytic effect of a constant amount of carbonic anhydrase (CA) on the CO2 absorption performance was also investigated, and the CA enzyme was found to increase the total amount of absorbed CO2. The CO2 loading of AEPD: 1-hexanol and CA activated AEPD: 1-hexanol were 0.88 and 0.97 mol CO2/mol AEPD, respectively. CO2 desorption experiments were performed in different sequences of the same experimental set-up at 363 K and 1.1 bar absolute N2 pressure. The effect of ultrasonic irradiation on the desorption performance of 0.1 g/L CA catalyzed AEPD: 1-hexanol system was also investigated. It was observed that ultrasonic assistance shortened the desorption time and enhanced the desorption rate. Furthermore, the effectiveness of regeneration, the reusability, and performance loss of AEPD: 1-hexanol, in the presence and absence of CA, were analyzed by Fourier transform infrared spectrometry.

Sterik engelli amin sisteminin susuz çözeltisinin (2-amino-2-etil-1,3-propandiol (AEPD): 1-hekzanol) ardışık CO2 absorpsiyon-desorpsiyon performansı gaz-sıvı karıştırmalı hücre reaktöründe incelenmiştir. Farklı AEPD: 1-hekzanol konsantrasyonları için absorpsiyon kapasitesi ve başlangıç absorpsiyon hızı 303 K ve 2 bar mutlak basınçta hesaplanmıştır. AEPD miktarının artırılması CO2 absorpsiyon kapasitesini arttırmıştır. Sabit miktarda karbonik anhidrazın (CA) CO2 absorpsiyon performansı üzerindeki biyokatalitik etkisi de araştırılmış, ve CA enziminin toplam absorplanan CO2 miktarını arttırdığı bulunmuştur. AEPD: 1-hekzanol ve CA ile aktifleştirilen AEPD: 1-hekzanolün CO2 yüklemesi sırasıyla 0.88 ve 0.97 mol CO2/mol AEPD bulunmuştur. CO2desorpsiyon deneyleri, 363 K ve 1.1 bar mutlak N2 basıncında aynı deney düzeneğinin farklı diziliminde gerçekleştirilmiştir. Ultrasonik ışınlamanın 0.1 g/L CA katalizli AEPD: 1-hekzanol sisteminin desorpsiyon performansı üzerindeki etkisi de araştırılmıştır. Ultrasonik desteğin desorpsiyon süresini kısalttığı ve desorpsiyon hızını arttırdığı gözlenmiştir. Ayrıca, AEPD:1-Hekzanol sisteminin, CA yokluğunda ve varlığındaki, rejenerasyonun etkinliği, yeniden kullanılabilirliği ve performans kaybı Fourier dönüşümü kızılötesi spektrometresi ile analiz edilmiştir.Download Article in PDF (1.6 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University