Volume 49 - Issue 1 - 79 - 91

Electrochemical Synthesis of Cauliflower-Like PtPd@PVF Nanocatalyst for Electrooxidation of Methanol

Methanol Elektroyükseltgenmesi İçin Karnabahar-Benzeri PtPd@PVF Nanokatalizörünün Elektrokimyasal Sentezi


In this study, a bimetallic catalyst consisting of Pt and Pd nanoparticles supported on poly(vinylferrocene), i.e., PtPd@PVF was electrochemically prepared on pencil graphite electrode to improve the catalytic properties of previously developed Pt@PVF catalyst. K2PtCl4 and K2PdCl4 were used as the metal precursors in order to disperse the Pt and Pd onto the conducting polymer support by cyclic voltammetry technique. Electrochemical and chemical reduction methods were compared for the reduction of Pt and Pd complexes. The prepared catalyst system was electrochemically characterized by cyclic voltammetry. Physical characterization of the catalyst was performed by recording scanning electron microscopy images and energy dispersive X-ray spectrum. The PtPd@PVF catalyst showed superior catalytic activity towards electrooxidation of methanol compared to the monometallic Pt/PVF catalyst.

Bu çalışmada daha önce geliştirilmiş olan Pt@PVF katalizörünün katalitik özelliklerinin geliştirilmesi için kalem grafit elektrot üzerinde poli(vinilferrosen)-destekli Pt ve Pd bimetalik katalizörü (PtPd@PVF) elektrokimyasal olarak hazırlanmıştır. Pt ve Pd kaynağı olarak K2PtCl4 ve K2PdCl4 kullanılmış ve metallerin iletken polimer yüzeyine disperse edilmesi için dönüşümlü voltametri tekniği kullanılmıştır. Pt ve Pd komplekslerinin indirgenmesi için elektrokimyasal ve kimyasal indirgeme yöntemleri karşılaştırılmıştır. Hazırlanan katalizör sisteminin elektrokimyasal karakterizasyonu için dönüşümlü voltametri kullanılmış olup fiziksel karakterizasyon içinse taramalı elektron mikroskobu görüntüleri ve enerji dağılımlı X-ışınları spektrumu kullanılmıştır. Monometalik Pt@PVF katalizörü ile karşılaştırıldığında, PtPd@PVF katalizörünün metanolün elektroyükseltgenmesi için daha yüksek katalitik aktivite gösterdiği gözlenmiştir.Download Article in PDF (1 MB)

Download Supplementary Figures (revised) in PDF (51 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University