Volume 48 - Issue 4 - 381 - 387

Synthesis and Antimicrobial Activities of some Antipyrine-Triazole-Conazoles

Bazı Antipirin-Triazol-Konazollerin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktiviteleri


Starting from antipyrine-triazole moiety some new kind of conazoles were synthesized. The synthesized compounds were screened for their antimicrobial activities against some test microorganisms. Among them compound 3 which is an reduction product of compound 2 showed very good antitubercular activity against Mycobacterium smegmatis compared with Streptomycin standard drug. Also among the conazoles compound 4b and 4c showed good antitubercular activity.

Antipirin-triazol içeriğinden başlayarak bazı yeni konazoller sentezlendi. Sentezlenen bileşikler, bazı test mikroorganizmalarına karşı antimikrobiyal aktiviteleri açısından tarandı. Bunlar arasında, bileşik 2’nin bir indirgeme ürünü olan 3 nolu bileşik, Streptomisin standart ilacı ile karşılaştırıldığında Mycobacterium smegmatis’e karşı çok iyi bir antitüberküloz aktivite göstermiştir. Ayrıca konazoller arasında 4b ve 4c nolu bileşikler iyi bir antitüberküloz aktivite göstermiştir.Download Article in PDF (792.3 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University