Volume 48 - Issue 4 - 355 - 365

Ethyl Methanesulfonate (EMS) Mutation for Hyper Protease Production by Bacillus subtilis E6-5 and Optimization of Culture Conditions

Bacillus subtilis E6-5’dan Yüksek Proteaz Üretimi için Etil Metansülfonat (EMS) Mutasyonu ve Kültür Koşullarının


In this study is aimed the improvement of Bacillus subtilis E6-5 for high protease production by EMS treatment as chemical mutagen. The 82 mutants were screened on skim milk agar plates and, the mutant with maximum protease activity was named KE20. The mutant was quantitatively tested, and showed 9.2 times more protease activity than the parental strain. The effects of nutritional and physical factors on the protease production of mutant KE20 were investigated. The best carbon and nitrogen sources were corn starch and skim milk. No effect was observed when metal ions were used alone. In the physical parameters, the best results were obtained at 37°C, pH 7.0, 150 rpm, 3% as inoculum size and 18 has inoculum age. A new medium was made by optimizing the incubation conditions and enzyme yield enhanced 79% compared to basal medium. The mutant KE20 strain may have a prominent potential for protease production on an industrial scale.

Bu çalışmada, kimyasal mutajen olarak EMS tedavisi ile yüksek proteaz üretimi için Bacillus subtilis E6-5’in geliştirilmesi amaçlanmıştır.82 mutant yağsız süt agar plakaları üzerinde tarandı ve maksimum proteaz aktivitesine sahip mutant KE20 olarak adlandırıldı. Mutant kantitatif olarak test edildi ve ana suşdan 9.2 kat daha fazla proteaz aktivitesi gösterdi. KE20 mu- tantının proteaz üretimine beslenme ve fiziksel faktörlerin etkileri araştırıldı. En iyi karbon ve azot kaynakları mısır nişastası ve yağsız süt idi. Tek başına metal iyonları kullanıldığında hiçbir etki gözlenmemiştir. Fiziksel parametrelerde en iyi sonuçlar 37°C, pH 7.0, 150 rpm, inokülasyon hacmi olarak %3 ve inokülasyon yaşı olarak 18 saatte elde edildi. İnkübasyon koşulları optimize edilerek yeni bir ortam hazırlandı ve bazal ortama kıyasla enzim verimi % 79 arttı. Mutant KE20 suşu, endüstriyel ölçekte proteaz üretimi için önemli bir potansiyele sahip olabilir.Download Article in PDF (1.6 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University