Volume 47 - Issue 3 - 317 - 326

The Influence of the Myricetin on the Liver, Kidney, Spleen and Some Endocrine Glands of Male Rats at Prepubertal Period

Myricetinin Prepubertal Dönemde Erkek Sıçanların Karaciğer, Böbrek, Dalak ve Bazı Endokrin Bezler Üzerine Etkisi


In this study, the effects of myricetin exposure to rats from postnatal day (PND) 23 to 53 at various doses were investigated. The male rats were divided into five groups and each group consisted of six animals. Group of rats were treated with myricetin 25 and 50 mg/kg/day in a suspension of corn oil. Positive control males were received gavage orally with 17α-ethinyl estradiol 0.7 and 7 μg /kg /body weight day and control males were received corn oil. End of the study, weights of liver, kidney, spleen, pancreas, thymus and adrenal gland were measured. Organ/body weight ratios were calculated and tissue sections were examined histologically. In liver, the TUNEL method was applied and evaluated. In results, absolute liver weights were decreased statistically in 0.7 and 7 μg/kg/day etinil estradiol and 50 mg/kg/day myricetin treatment groups, compared with the oil control group. Histopathological examination of the liver, kidney and spleen revealed significantly increased frequency of congestion, cell degeneration and mononuclear cell infiltration when compared with the control group. Also myricetin dose groups, the apoptotic cells were increased. This study demonstrated that orally gavages myricetin caused adverse effects on male liver, kidney, spleen and endocrine glands, during peripubertal period to pubertal period.

Bu çalışmada, doğum sonrası (PND) 23’ten 53’e güne kadar çeşitli dozlarda myrisetine maruz kalmanın etkileri incelenmiştir. Erkek sıçanlar her grup altı hayvandan oluşan beş gruba ayrıldı. Sıçanlar, mısır yağı süspansiyonu içinde 25 ve 50 mg/ kg/gün dozlarımda myricetin ile muamele edildi. Pozitif kontrol grubuna oral olarak 0.7 ve 7 μg/kg/vücut ağırlığı gün dozlarında 17α-etinil estradiol ve normal kontrol grubuna mide tüpü ile mısır yağı verildi. Çalışmanın sonunda karaciğer, böbrek, dalak, pankreas, timus ve adrenal bez ağırlıkları ölçüldü. Organ/ vücut ağırlık oranları hesaplandı ve doku kesitleri histolojik olarak incelendi. Karaciğerde TUNEL metodu uygulandı ve değerlendirildi. Sonuç olarak, mutlak karaciğer ağırlıkları, yağ kontrol grubuna kıyasla 0.7 ve 7 μg/kg/gün etinil estradiol ve 50 mg/kg/gün myrisetin uygulama gruplarında istatistiksel olarak azaldı. Karaciğer, böbrek ve dalağın histopatolojik incelemesinde, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, konjesyon, hücre dejenerasyonu ve mononükleer hücre infiltrasyonu sıklığında anlamlı artış olduğu görüldü. Ayrıca myrisetin doz gruplarında, apoptotik hücreler arttı. Bu çalışma, peripubertal dönemden pubertal döneme ağızdan mide tüpü ile verilen mirisetinin erkek sıçanların karaciğer, böbrek, dalak ve endokrin bezleri üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu göstermiştir.Download Article in PDF (3 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2021 Hacettepe University