Volume 47 - Issue 3 - 305 - 315

A New, Sensitive and Disposable Electrochemical Immunosensor Based on Benzaldehyde Side Group Containing Phosphazene Polymer Modified ITO Substrate for Interleukin 1β Detection

İnterlökin 1β Tespiti için Benzaldehit Yan Grup İçeren Fosfazen Polimer ile Modifiye Edilmiş ITO Substrat Temelli Yeni, Hassas ve Tek Kullanımlık Bir Elektrokimyasal İmmünosensör


In this study, a novel electrochemical ultrasensitive immunosensor based on disposable benzaldehyde substituted phosphazene polymer (BSPP) modified ITO electrode was developed for interleukin 1β (IL 1β) detection. Aldehyde side groups containing phosphazene polymer (BSPP) synthesized via ring opening polymerization method. These aldehyde groups provided anchoring points for anti-IL 1β antibodies. The production process of the proposed immunosensor was monitored by electrochemical techniques like Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) and Cyclic Voltammetry (CV). In addition, these fabrication steps were characterized by utilizing Scanning Electron Microscopy (FE-SEM) and Atomic Force Microscopy (AFM). Moreover, BSPP polymer layer on the polymer coated electrode surface was investigated by using Energy Dispersive X-ray (EDX). The fabricated immunosensor had a low detection limit (9.3 fg/mL) and a wide linear detection range (0.03-7.5 pg/mL). Moreover, it had good reproducibility (1.82%), excellent repeatability (1.56%), good selectivity and high stability. The results of experiments showed that the BSPP polymer was desirable platform for IL 1β antigen detection in clinical diagnosis and practical applications. The applicability of the suggested biosensor was tested by measuring IL 1β level in human serum and the suggested immunosensor had acceptable results for quantitative analysis.

Bu çalışmada, interlökin 1β (IL 1β) tespiti için tek kullanımlık benzaldehit ikameli fosfazen polimeri (BSPP) ile modifiye edilmiş ITO elektrot temelli yeni bir elektrokimyasal ultrahassas immünosensör geliştirilmiştir. Aldehit yan grupları içeren fosfazen polimeri (BSPP) halka açma polimerizasyonu yöntemi ile sentezlenmiştir. Bu aldehit grupları, anti-IL 1β antikorları için bir bağlantı noktaları sağlamıştır. Önerilen immünosensörün üretim süreci, Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS) ve Döngüsel Voltammetri (CV) gibi elektrokimyasal tekniklerle izlendi. Ek olarak, bu üretim aşamaları, Taramalı Elektron Mikroskobu (FE-SEM) ve Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) kullanılarak karakterize edildi. Ayrıca, polimer kaplı elektrot yüzeyindeki BSPP polimer tabakası, Enerji Dağıtıcı X-ışını (EDX) kullanılarak araştırıldı. Üretilen immünosensör düşük bir tespit sınırına (9.3 fg / mL) ve geniş bir doğrusal tayin aralığına (0.03-7.5 pg / mL) sahiptir. Ayrıca, iyi tekrarlanabilirlik (%1.82), mükemmel tekrarlanabilirlik (%1.56), iyi seçicilik ve yüksek stabiliteye sahipti. Deney sonuçları, BSPP polimerinin, klinik teşhis ve pratik uygulamalarda IL1β antijen tespiti için arzu edilen bir platform olduğunu gösterdi. Önerilen biyosensörün uygulanabilirliği, insan serumunda IL 1β seviyesi ölçülerek test edildi ve önerilen immünosensör, nicel analiz için kabul edilebilir sonuçlara sahipti.Download Article in PDF (5.4 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University