Volume 47 - Issue 2 - 153 - 164

Novel Methyl 4,6-O-Benzylidene-ɑ-D-Glucopyranoside Derivatives: Synthesis, Structural Characterization and Evaluation of Antibacterial Activities

Yeni Metil 4,6-O-Benziliden-ɑ-D-Glucopyranoside Türevi: Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Antibakteriyel Aktivitesinin Değerlendirilmesi


Carbohydrates are the most abundant and the most diverse biopolymers in nature. Due to the importance of carbohydrates it is necessary to develop a new method for the synthesis of carbohydrate based drugs of the current global situation for health and disease. In this present work we demonstrate the synthesis of methyl 4,6-O-benzylidene-ɑ-D-glucopyranoside derivatives by direct acylation method. The structures of the newly prepared compounds have been characterized and elucidated using various physico-chemical and spectroscopic methods including elemental analysis, melting point determination, infrared and proton NMR spectroscopy. A number of acyl derivatives were prepared in order to obtain a series of newer components for antibacterial screening experiments. These acylated derivatives were evaluated for in vitro antibacterial screening studies against four human pathogenic bacteria by disc diffusion method.

Karbonhidratlar, doğadaki en bol ve en çeşitli biyopolimerlerdir. Karbonhidratların önemi nedeniyle, sağlık ve hastalık için mevcut küresel durumdaki karbonhidrat bazlı ilaçların sentezi için yeni bir yöntem geliştirmek gereklidir. Bu çalışmada, metil 4,6-O-benziliden-ɑ-D-glucopyranosit türevlerinin doğrudan asilasyon yöntemiyle sentezi gösterilmiştir. Yeni hazırlanan bileşiklerin yapıları, element analizi, erime noktası tayini, kızılötesi ve proton NMR spektroskopisi dahil olmak üzere çeşitli fiziko-kimyasal ve spektroskopik yöntemler kullanılarak tanımlanmış ve açıklanmıştır. Antibakteriyel tarama deneyleri için bir dizi daha yeni bileşen elde etmek için birkaç asil türevi hazırlandı. Bu asillenmiş türevler, dört insan patojenik bakterisine karşı in vitro antibakteriyel tarama çalışmaları için disk difüzyon yöntemiyle değerlendirilmiştir.Download Article in PDF (1.1 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University