Volume 47 - Issue 2 - 171 - 176

Determination of Hair and Serum Metal Levels in Petrol Station Workers

Petrol İstasyon Çalışanlarında Saç ve Serum Metal Düzeylerinin Belirlenmesi


The aim of this study is to determine some metals in hair and serum samples of petrol station workers. A total of 50 petrol station workers (exposure group) and 50 office workers (control group) were included in the study. Li, Ni, V, Tl, Ti and Sr levels in hair samples and Sr, Ti and V levels in serum samples were measured using the ICP-OES instrument. Li, Ni, V, Tl, Ti and Sr levels in hair samples were found to be significantly higher in the exposure group than in the control group. Ti level in serum samples was found to be significantly higher in the exposure group than in the control group. However, Sr and V levels in serum samples did not differ significantly between the two groups. These results show that petrol station workers are exposed to these toxic metals. For this reason, it may be recommended that petrol station workers should undergo regular biomonitoring and healthcare screening.

Bu çalışmanın amacı petrol istasyonunda çalışan işçilerin saç ve seumlarında bazı metalleri belirlemektir. Toplam 50 petrol istasyonu işçisi (maruziyet grubu) ve 50 ofis çalışanı (kontrol grubu) çalışmaya dahil edildi. Saç örneklerinde Li, Ni, V, Tl, Ti ve Sr serum örneklerinde Sr, Ti ve V ICP-OES kullanılarak ölçüldü. Saç örneklerinde Li, Ni, V, Tl, Ti ve Sr maruziyet grubunda kontrolden anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Serum Ti seviyesi maruziyet grubunda kontrolden anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Sr ve V serum seviyeleri iki grup arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Bu sonuçlar petrol istasyonu işçilerinin bu toksik metallere maruziyetini göstermektedir. Bu nedenle, petrol istasyonu işçilerinin düzenli biyogözlemlerinin ve sağlık taramalarının yapılması önerilir.Download Article in PDF (322.0 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University