Volume 47 - Issue 1 - 7 - 15

Mannose Imprinted Affinity Cryogels for Immunoglobulin G Binding

Immünoglobülin G bağlanması için Mannoz Baskılı Afinite Kriyojeller


The design, preparation and characterization of mannose imprinted cryogels for the detection of immunoglobulin G (IgG) in aqueous solutions were carried out. Methacryloylamido phenylboronic acid (MAPBA) was used as the functional mo- nomer since its boronic acid moiety has ability to interact with mannose groups on the Fc region of IgG. Free radical cryopolymerization technique was used for the preparation of mannose imprinted affinity cryogels towards IgG. The effects of medium pH, IgG concentration, ionic strength and flow rate on the IgG binding were investigated. The maximum IgG binding was achieved as 61.7 mgg-1 at pH 8.0. The prepared mannose imprinted cryogels exhibited excellent selectivity towards IgG in the existence of albumin and hemoglobin. Also, the result showed that the prepared cryogels preserved their stability even after 10 binding-desorption cycles.

Bu çalışmada sulu çözeltilerde immunoglobulin G (IgG) bağlanması için mannoz baskılanmış kriyojelerin tasarımı, hazırlanması ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Boronik asidin IgG’nin Fc bölgesinde bulunan mannoz grupları ile etkileşim yeteneğinden dolayı metakroilamido fenilboronik asit (MAPBA) fonksiyonel monomer olarak kullanılmıştır. IgG için mannoz baskılanmış afinite kriyojellerinın hazırlanmasında serbest radikal kriyo-polimerizasyon tekniği kullanılmıştır. Ortam pH’ı, IgG derişimi, iyonik şiddet ve akış hızının IgG bağlanmasına etkisi araştırılmıştır. Maksimum IgG bağlanması pH 8.0’de 61.7 mgg-1 olarak elde edilmiştir. Hazırlanan mannoz baskılanmış kriyojeller albumin ve hemoglobin varlığında da IgG’ye karşı oldukça yüksek seçicilik göstermiştir. Ayrıca, sonuçlar hazırlanan kriyojellerin 10 bağlanma-desorpsiyon döngüsünden sonra da kararlılığını koruduğu gösterilmiştir.Download Article in PDF (766.8 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2023 Hacettepe University