Volume 46 - Issue 3 - 381 - 389

PVA Nanofibers Including Biopolymer-grafted Copolymer for Potential Biomedical Applications

Potansiyel Biyomedikal Uygulamalar için Biyopolimer- Yamalanmış Kopolimer İçeren PVA Nanofiberler


Multifunctional nanofibers were fabricated by electrospinning of polyvinyl alcohol/octadecylamine montmorillonite layered silicate nanocomposite as a matrix polymer and amphiphilic copolymer-g-biopolymer (polylactic acid, PLA) as a biocompatible partner polymer. Crystal structure of the nanofibers significantly changed due to in situ phase separation processing via different chemical and physical interfacial interactions. Relative high thermal stability, high first melting and low crystallinity were observed for the matrix/polymer nanofibers. Nanofibers exhibit low cytotoxicity and necrotic effect for MC3T3-E1 preosteoblast cells.

Çok fonksiyonlu nanofiberler matris polimer olarak polivinil alkol/oktadesilamin montmorillonit tabakalı silikat nanokompozitin ve biyouyumlu partner polimer olarak amfifilik kopolimer-g-biyopolimer’in (polilaktik asit, PLA) elektroeğrilmesi ile üretilmişlerdir. Nanofiberlerin kristal yapısı farklı kimyasal ve fiziksel arayüzey etkileşimler yoluyla ortaya çıkan in situ faz ayrımı prosesi sebebiyle önemli seviyede gelişmiştir. Nanofiberler MC3T3-E1 preosteoblast hücreleri varlığında düşük seviyede sitotoksik ve nekrotik etki sergilemişlerdir.Download Article in PDF (830 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University