Volume 46 - Issue 3 - 395 - 402

Cytotoxic Activity of Apixaban on HeLa Cells: An in vitro Study

Apiksabanın HeLa Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Aktivitesi: in vitro Bir Çalışma


Apixaban is a new oral anticoagulant which is commonly used in the prophylaxis and treatment of systemic embolism and deep vein thrombosis. Venous thromboembolic events are important risk factors in cancer patients. Several studies have suggested that anticoagulant drugs may have an effect on tumor development and progression. In this study, we aimed to investigate the cytotoxic effect of apixaban on a cancer cell line HeLa cells derived from human cervical cancer. The viability of HeLa cells was examined at 24 and 48 hours of incubation and apixaban showed a cytotoxic effect in the highest dilution. In other dilutions, cell viability was similar to the control group. These results show that apixaban may reduce proliferation of cancer cells at high concentrations.

Apiksaban, sistemik emboli ve derin ven trombozunun proflaksisi ve tedavisinde yaygın olarak kullanılan yeni nesil bir oral antikoagülandır. Venöz tromboembolik olaylar, kanser hastalarında önemli birer risk fak- törüdür. Bazı çalışmalar, antikoagülan ilaçların tümör gelişimi üzerinde etkisi olabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada, insan serviks kanseri kaynaklı hücre hattı HeLa hücreleri üzerinde apiksabanın sitotoksik etkileri in- celendi. Hücre canlılığı inkübasyonun 24. ve 48. saatlerinde ölçüldü ve apiksaban en yüksek dilüsyonda toksik etki gösterdi. Diğer dilüsyonlar kontrol grubu ile benzer bulundu. Bu sonuçlar, apiksabanın yüksek dilüsyonda kanser hücrelerinin proliferasyonunu azaltabileceğini göstermektedir.Download Article in PDF (195.1 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University