Volume 46 - Issue 2 - 199 - 219

Petaloid Monocotyledonous Flora of Tunceli Province (Turkey)

Tunceli (Türkiye)’nin Monokotil Petaloidleri


This study was carried out to determine the monocotyl petaloids of Tunceli Province (Turkey). The research area is located in B7 square and a little part in B8 square based on the quadratic system of Davis. In this rese- arch, the field studies were carried out in Tunceli during 2014-2015. Totally 150 taxa (142 species, 4 subspecies and 4 varieties) which are 33 endemic were identified belonging to 11 families. Of the taxa found in the area, 26 were newly recorded for the province of Tunceli. This study is part of the ongoing research to determine for Flora of Tunceli.

Bu çalışma, Tunceli (Türkiye) ilinin monokotil petaloidlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanı Davis’in kareleme sistemine göre çoğunluğu B7, az bir kısmı ise B8 karesindedir. Bu araştırmada, 2014–2015 yılları arasında Tunceli’de arazi çalışmaları yapılmıştır. Tayin edilen bitkilerden 11 familyaya ait toplam 150 tak- son (142 tür, 4 alttür ve 4 varyete) tespit edilmiş olup, bunlardan 33 tanesi endemiktir. Alanda tespit edilen taksonlardan 26 tanesi Tunceli ili için yeni kayıttır. Bu çalışma devam eden Tunceli Florası’nın belirlenmesi çalışmasının bir bölümüdür.Download Article in PDF (1.7 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University