Volume 46 - Issue 2 - 159 - 167

Multilayer Graphene Oxide-Silver Nanoparticle Nanostructure as Efficient Peroxidase Mimic

Etkili Peroksidaz Taklitçi Olarak Çok Tabakalı Grafen Oksit-Gümüş Nanopartikül Nanoyapısı


In this work, platinum (Pt), titanium (Ti) and silver (Ag) doped graphene oxide (GO) nanostructures were synthesized by using sonochemical technique, a relatively new technique in nanomaterial synthesis, and characterized in detail. The synthesized nanomaterials were characterized utilizing transmission electron microscopy (TEM) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). TEM images and XPS spectras showed that the dopping process was successful. In addition, a multilayer graphene oxide-silver nanoparticles (M-GO- AgNPs) nano-structure was synthesized in this study for the first time, and it’s electrochemical performance was compared with GO-AgNPs. As a result of electrochemical study, the rate constants of the GO-AgNPs and M-GO-AgNPs modified electrodes were found as ksanodic = 6.62 s-1 and ksanodic = 6.78 s-1, respectively. Finally, the M-GO-AgNPs nano-structure obtained by sonochemical technique, a green chemistry synthesis technique, has been found to be suitable for use as an electrochemical sensor matrix.

Bu çalışmada, nanomalzeme sentezinde nispeten yeni bir teknik olan sonokimyasal tekniğin kullanılmasıyla platin (Pt), titanyum (Ti) ve gümüş (Ag) doplanmış grafen oksit (GO) nano-yapılar sentezlenmiş ve detaylı bir şekilde karakterize edilmiştir. Sentezlenen nano-malzemeler transmisyon elektron mikroskobu (TEM) ve X-ışınları fotoelektron spektroskopisi (XPS) ile karakterize edilmiştir. TEM görüntüleri ve XPS spektrumları doplama işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini göstermiştir. Ayrıca bu çalışmada ilk kez çok tabakalı grafen oksit-gümüş nanopartikül nano-yapısı (M-GO-AgNPs) sentezlenmiş ve elektrokimyasal performansı GO-AgNPs ile karşılaştırılmıştır. Elektrokimyasal çalışmalar sonucunda GO-AgNPs ve M-GO-AgNPs hız sabitleri sırası ile ksanodik = 6.62 s-1 ve ksanodik = 6.78 s-1 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak bir yeşil kimya sentez tekniği olananodik anodik sonokimyasal teknik ile elde edilen M-GO-AgNPs nano-yapının elektrokimyasal sensör matriksi olarak kullanım için uygun olduğu görülmüştür.Download Article in PDF (1 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University