Volume 46 - Issue 2 - 169 - 175

Arylidene Carbazole Carbohydrazides: Synthesis and Characterization

Ariliden Karbazol Hidrazitler: Sentezi ve Karakterizasyonu


Because of the wide range of pharmacological activities and their distinctive structural features hydrazones and carbazole alkaloids have attracted considerable attention in medicinal chemistry. In this study, new carbazole acyl hydrozones (3a-k) which may have high biological activity potential, were synthesized with condensation reaction between carbazole hydrazide and benzaldehyde derivatives. After determination of the melting points of all synthesized derivatives, their structures were identified by FT-IR and 1H-NMR spectroscopic methods.

Geniş farmakolojik etkinlikleri ve kendine özgü yapısal özellikleri nedeniyle, hidrazonlar ve karbazol alkaloitleri tıbbi kimyada büyük ilgi görmektedir. Bu çalışmada, karbazol hidrazit bileşiği ile benzaldehit türevleri arasındaki kondenzasyon reaksiyonu ile yüksek biyolojik aktiflik potansiyeline sahip olabilecek yeni karbazol açil hidrazon türevleri (3a-k) sentezlenmiştir. Sentezlenen türevlerin erime noktaları belirlendikten sonra, yapıları FT-IR ve 1H-NMR spektroskopik yöntemleri ile aydınlatılmıştır.Download Article in PDF (438 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University