Volume 45 - Issue 4 - 523 - 531

Microbial Removal of Cyanide Compounds and Soil Cyanide by K. oxytoca

Siyanür Bileşiklerinin ve Topraktaki Siyanürün K. oxytoca ile Mikrobiyal Giderimi


In this study, K. oxytoca ATCC 13182 degraded potassium cyanide, potassium hexacyanoferrate(II) trihydra- te, potassium tetracyanonickelate(II) hydrate and sodium ferrocyanide decahydrate with the efficiencies of 100%, 87%, 78.5% and 27.5%, respectively. Additionally, optimal conditions for cyanide biodegradation were found as 30°C, 100 rpm and pH=7 at the concentration of 0.5 mM potassium cyanide in the biodegradation medium. Furthermore, K. oxytoca degraded potassium cyanide in the presence of different ions (Mg, Ni, Co, Fe, Ca, Cr, As, Cu and Zn) and as a result the growth amount of K. oxytoca decreased as the ion concentrations increased. It is also observed that 5:10 (v:v) concentration of sterile crude extract of K. oxytoca degraded 73.5% of the cyanide content in the biodegradation media in the first 24 hours. Finally, it is examined that 6 mgkg-1 and 240 mgkg-1 cyanide in soil samples were also degraded partially by K. oxytoca’s culture and sterile crude extract.

Bu çalışmada, K. oxytoca ATCC 13182 suşunun potasyum siyanür, potasyum hekzasiyanoferrat(II) trihidrat, potasyum tetrasiyanonikelat(II) hidrat ve sodyum ferrosiyanür dekahidratı sırasıyla %100, %87, %78.5 ve %27,5 oranında bozunduğu belirlendi. Buna ek olarak, siyanür biyobozunma optimal koşullar 0,5 mM derişimde potasyum siyanür içeren biyobozunma besiyerinde, 30°C, 100 rpm ve pH 7 olarak bulundu. Ayrıca, K. oxytoca potasyum siyanürü farklı iyonların varlığında da (Mg, Ni, Co, Fe, Ca, Cr, As, Cu ve Zn) yıktığı gözlendi ve sonuç olarak K. oxytoca’nın üreme miktarının iyon derişimi arttıkça azalma gösterdiği belirlendi. K. oxytoca’nın 5:10 (h:h) derişimdeki steril kültür süpernatanının da ilk 24 saatte biyobozunma besiyerindeki siyanürün %73,5’ünü parçaladıgı gözlendi. Son olarak, K. oxytoca kültür ve steril kültür süpernatanının 6 mgkg-1 ve 240 mgkg-1 siyanür içeren toprak örneklerindeki siyanürü de kısmen bozunma uğratabildiği belirlendi.Download Article in PDF (2 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University