Volume 45 - Issue 2 - 245 - 249

The Case Study of Hemoglobin Status: Paint and Chemical Industries Workers Exposed to Organic Acid Anhydrides in S.I.T.E. Area, Kotri, Sindh, Pakistan

Hemoglobin Durumunun Vaka Çalışması: S.I.T.E. Bölgesi, Kotri, Sindh, Pakistan’da Boyama ve Kimyasal Endüstrisinin Çalışanlarının Organik Asit Anhidritlere Maruz Kalması


The main objective of this study is to find an association between hemoglobin (Hb) and Organic acid anhydrides (OAAs). The blood protein Hemoglobin (Hb) is influenced after an exposure to environmental hazardous OAAs compounds in paint & Chemical industry workers occupationally in SITE Area, Kotri, Sindh,Pakistan. A total of 85 workers fulfilled this research study criteria. These workers were divided into two groups like Paint industry (n=40) and chemical industry (n=45) workers. Both worker groups were compared with non-exposed (normal) group for comparative study. The hemoglobin test was done by simple and standard Kit method system on Microlab 300. The data was analysed by using SPSSversion16 software. The mean Hb for paint industry workers (11.5±1.4) and chemical industry workers (12.7±0.7) were lower than non-exposed normal (16.01±0.1) group. Thus, plasma Hb levels were significantly lower among both worker groups. There is prevalence of anemia found due to lower iron deficiency and poor socio-economic conditions among workers after prolonged harmful chemical compounds exposure. 

Bu çalışmanın temel amacı, hemoglobin (Hb) ve organik asit anhidritler (OAA) arasındaki bağlanmayı bulmaktır. SITE Area, Kotri, Sindh,Pakistan’daki boya ve kimyasal endüstrisinde çalışanların kan proteini olan hemoglobin (Hb), çevre için zararlı OAA bileşiklerine maruz kaldıktan sonra etkilenir. Toplamda 85 çalışan bu araştırma çalışmasına katıldı. Bu çalışanlar boya (n=40) ve kimyasal (n=45) endüstri çalışanları olmak üzere ikiye bölündü. Karşılaştırma çalışması için her iki çalışan grubu maruz kalmayan (normal) grup ile karşılaştırıldı. Hemoglobin testi kolayca ve Microlab 300’daki standart kit metod sistemi ile yapıldı. Elde edilen sonuçlar SPSSversion16 software kullanılarak analiz edildi. Boya (11.5±1.4) ve kimyasal endüstrisininin çalışanlarının (12.7±0.7) Hb ortalaması maruz kalmayan normal gruptan (16.01±0.1) daha düşüktür. Bu nedenle, plazma Hb seviyesi her iki grup çalışanlarında da oldukça düşüktür. Bu da uzun süre zararlı kimyasal bileşiklere maruz kalan çalışanlar arasında demir eksikliği ve fakir sosyo-ekonomik durumlardan dolayı anemiyi yaygınlaştırır. Download Article in PDF (177 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2021 Hacettepe University