Volume 45 - Issue 2 - 187 - 195

Synthesis, Characterization and Chromatographic Applications of Antimicrobial Cryogels

Antimikrobiyal Kriyojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kromatografik Uygulamaları


Antibacterial materials, in the last years, have become an important center of attention against diseases be- cause of pathogenic bacteria. Within the scope of this study, antimicrobial poly(2-hydroxyethyl methacrylate- glycidyl methacrylate), poly(HEMA-GMA), cryogels were synthesized and Ag(I) ions were immobilized to the structure through the amino acid L-Arginine. For characterization of the structure; swelling test, Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy, scanning electron microscopy (SEM), surface area (BET), elemental analysis and ICP-OES methods were performed. The L-Arginine amino acid was used as an Ag (I) chelating ligand and the melittin protein adsorption capacity of cryogels was determined as 173.9 mg/g cryogel. 

Patojenik bakterilerin sebebiyet verdiği hastalıklara karşı antibakteriyel malzemeler son yılllarda olduça önemli bir ilgi merkezi haline gelmiştir. Bu çalışma kapsamında antimikrobiyal poli(2-hidroksietil metakrilat-glisidil metakrilat), pol(HEMA-GMA), kriyojeller sentezlenmiş ve yapıya L-Arjinin aminoasidi üzerinden Ag(I) iyonları immobilize edilmiştir. Yapının karakterizasyonu için; şişme testi, Frouer dönüşümlü infrared (FT-IR) spektroskopisi, taramalı elektron mikroskobu (SEM), yüzey alanı (BET), elementel ve ICP-OES analizleri yapılmıştır. L-Arjinin amino asidinden Ag(I) şelatlayıcı ligand olarak yararlanılmış ve kriyojellerin melittin proteini için adsorpsiyon kapasitesi 173.9 mg protein/g kriyojel olarak tespit edilmiştir. Download Article in PDF (571 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University