Volume 45 - Issue 1 - 11 - 20

Novel, Highly Soluble Non-Peripherally Phthalocyanines Bearing Bulky Groups Containing Fluorine Atoms: Synthesis, Characterization, Spectral and Improved Photophysicochemical Properties

Yeni Flor Zincirli Çözünür Ftalosiyaninler: Sentezi, Karakterizasyonu, Fotokimyasal ve Fotofiziksel Özellikleri


The synthesis of a new phthalonitrile (1) was described by treating 3-nitrophthalonitrile with 4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecylthio)phenol. After that, its soluble zinc(II) (2), magnesium(II) (3), cobalt(II) (4) and indium chloride(III) (5) non-peripheral phthalocyanine derivatives were reported for the first time. The newly synthesized metallo phthalocyanine derivatives were characterized by mass spectrometry, UV-Vis, FT-IR, and 1H-NMR spectroscopy. Photochemical and photophysical (photodegradation, singlet oxygen and fluorescence quantum yields) properties of the phthalocyanines were carried out in tetrahydrofuran (THF). Metallo-phthalocyanines, which containing a bulky long alkyl chain bearing fluorine atoms, have high solubility in known organic solvents such as THF, dichloromethane (DCM), chloroform (CHCl3) and toluene and do not show aggregation. Besides, the effect of metal ion types in phthalocyanines core (2, 3, 4 and 5) were also investigated. The effects of the substitution with fluoroalkynyl-functionalized groups on these parameters mentioned were also compared along with the previously synthesized peripherally tetra and octa substituted phthalocyanines. Non peripherally position of the substituents on Pc improved photophysical and photochemical properties. 

Bu çalışmada yeni 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10 3-nitroftalonitril ve onun çözünebilir non-peripheral çinko (II) (2), magnezyum (II) (3), kobalt (II) (4) ve indiyum klorür (III) (5) ftalosiyanin türevlerinin sentezi ilk kez rapor edildi. Yeni sentezlenmiş metalo ftalosiyanin türevlerinin yapıları, kütle, UV-Vis, FT-IR, ve 1H-NMR spektroskopisi kullanılarak karakterize edildi. Fotokimyasal (Singlet Oksijen foto bozunma kuantum verimleri) ve fotofiziksel (floresans kuantum verimleri) özellikleri tetrahidrofuran (THF) içinde incelendi. Flor atomları taşıyan uzun alkil zincirli gruplar taşıyan metallo fitalosiyaninlerin (2-5), THF, diklorometan (DCM), kloroform (CHCI3) ve toluen gibi bilinen organik çözücülerde yığılma göstermeden yüksek çözünürlüğe sahip oldukları görüldü. Bunun yanı sıra, merkez metal iyon türü ve substitüentin pozisyon etkisi daha önceki çalışmalarla karşılaştırılarak çalışıldı. Non peripheral konumun fotofiziksel ve fotokimyasal özellikleri geliştirdiği gözlendi. Download Article in PDF (406 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University