Volume 45 - Issue 1 - 95 - 116

Floristic List of Tohma (Malatya-Sivas, Turkey) Valley

Tohma Vadisi (Sivas-Malatya, Türkiye) Flora Listesi


The list of the vascular plants specimens of Tohma valley (Malatya-Sivas) was given in this study. 1816 plant specimens were collected from the research area between 2007-2015 years. At the end of the identification of the collected specimens and the results of previous studies, 81 families, 353 genera, 847 species, 18 sub-species, 6 varieties and 871 taxa in total were determined. The largest 3 families are Asteraceae (102 species), Brassicaceae (78 species) and Fabaceae (77 species). The largest 4 genera are Astragalus (31 species), Alys- sum (17 species), Onosma (14 species) and Salvia (14 species). The phytogeographical spectrum of the species is as follows: Irano-Turanian elements 298 (35.18%), Mediterranean elements 39 (4.60%) and Euro-Siberian elements 27 (3.18%) and multi-regional or phytogeographical unknown 483 (57.02%). The number of endemic species in the research area was determined as 169 (20%). At the same time, new IUCN categories of twelve taxa were proposed. 

Bu çalışmada Tohma vadisi (Malatya-Sivas) damarlı bitkilerin listesi verilmiştir. 2007-2015 yılları arasında çalışma alanından 1816 bitki örneği toplanmıştır. Toplanan örneklerin ve daha önceki çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda 81 familya, 353 cins, 847 tür, 18 alttür 6 varyete ve toplamda 871 takson tespit edilmiştir. En büyük üç familya Asteraceae (102 tür), Brassicaceae (78 tür) ve Fabaceae (77 tür)’dir. En büyük 4 cins Astragalus (31 tür), Alyssum (17 tür), Onosma (14 tür) ve Salvia (14 tür) dır. Fitocoğrafik bölgelere göre türlerin dağılımı; Iran-Turan elementi 298 (%35.18), Akdeniz elementi 39 (%4.60), Avrupa-Sibirya elementi 27 (%3.18) ve çok bölgeli ya da fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen 483 (%57.02)’dür. Çalışma alanındaki endemik tür sayısı 169 (%20) olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda 12 takson için yeni IUCN ketegorileri önerilmiştir. Download Article in PDF (360.1 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University