Volume 44 - Issue 4 - 441 - 450

Multifunctional Electrospun Biocompatible Nanofiber Composites from Water Dispersion Blends of Folic Acid Conjugated PVP/Dextran/ODA-MMT Nanocomposites and Their Responses to Vero cells

Folik Asit Konjuge Edilmiş PVP/Dekstran/ODA-MMT Nanokompozitlerin Sulu Dispersiyon Karışımlarından Üretilen Çok Fonksiyonlu Elektroeğrilmiş Biyouyumlu Nanofiber Kompozitler ve Bunların Vero Hücreleriyle Etkileşimi


This work presents the fabrication and characterization of novel colloidal multifunctional polymer nanofi- ber composites (NFCs) from water dispersion blends of the intercalated silicate layered nanocomposites of poly(2-vinyl-N-pyrrolidone)/octadecyl amine-montmorillonite (PVP/ODA-MMT) and Dextran/ODA-MMT as matrix and partner polymer intercalated nanocomposites, as well as their folic acid (FA) conjugated derivatives by reactive electrospinning. The chemical and physical structures, surface morphology and responses to Vero cells of NFCs were investigated. Effects of matrix/partner polymer volume ratios, composition, organoclay and FA on the main important parameters of NFCs were evaluated. Cell culture studies showed that NFCs did not exhibit cytotoxicity significantly and also had a low degree of apoptotic and necrotic effects. 

Bu çalışma matris ve partner polimer nanokompozitler olarak poli(2-vinil-N-prolidon)/okdadesil amin- montmorillonit (PVP/ODA-MMT) ve Dekstran/ODA-MMT sulu dispersiyon karışımlarından ve aynı zamanda bunların folik asit (FA) konjuge edilmiş türevlerinden kolloidal çok fonksiyonlu polimer nanofiber kompozitlerin (NFC) reaktif elektroeğirme yöntemi ile fabrikasyonunu ve karakterizasyonunu sunmaktadır. NFC’lerin kimyasal ve fiziksel yapıları, morfolojileri ve Vero hücrelerine olan cevapları araştırılmıştır. Matriks/partner polimer oranının, bileşiminin, organokilin ve FA’nın NFC’lerin ana parametreleri üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Hücre kültür çalışmaları NFC’lerin önemli bir toksik bir etki sergilemediklerini ve ayrıca düşük seviyede apoptotik ve nekrotik etkiye sahip olduklarını göstermiştir. Download Article in PDF (1.5 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2023 Hacettepe University