Volume 44 - Issue 3 - 317 - 325

The Effects of Silica and A Nature Polymer on the Size and Properties of Nano-Hydroxyapatite

Nano-Hidroksiapatitin Boyut ve Özelliklerine Silika ve Doğal Polimerin Etkisi


In this study, we compared the effects of silica and gelatin in nano hydroxyapatite (nHA) composite with pure hydroxyapatite. We have synthesized hydrothermal nHA gelatin template and silica. They (the obtained samples) were investigated by x-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR). Scanning and transmission electron microscopy (SEM) was used for characterization of particle size and morp- hology of the samples. The percentage of elements in the prepared composite was determined using energy- dispersive x-ray spectroscopy (EDS). We have identified that the use of gelatin and silica as a coating agent for nHA contributes to the increase in the size of the particles. 

Bu çalışmada, saf hidroksiapatit ile nano-hidroksiapatit (nHA) kompozit silika ve jelatinin etkileri kıyaslanmıştır. Hidrotermal nHA jelatin kalıp ve silika sentezlenmiştir. Elde edilen bu örnekler x-Işını kırınım (XRD) ve Fourier Transform Infrared Spektroskopisi FT-IR ile incelenmiştir. Örneklerin morfolojisi, partikül boyutu ve karakterizasyonu için taramalı ve geçirimli elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. Hazırlanan kompozit malzemedeki element yüzdesi enerji dağılımı X-ışını spekroskopisi kullanılarak belirlenmiştir. nHA için kaplama ajanı olarak kullanılan jelatin ve silikanın partikül boyutunun artmasına katkıda bulunduğu belirlenmiştir. Download Article in PDF (729.7 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University