Volume 44 - Issue 3 - 327 - 338

The Chemical Analysis of Propolis, Which are Produced in Western of Turkey

Türkiye’nin Batısında Üretilen Propolislerin Kimyasal Analizi


Propolis or bee glue is a natural product that contains numerous fairly strong chemical compounds and it is important for people health. But propolis collecting area and collecting time are very important for the product quality. For this purpose, this study conducted in the region of Muğla city in western of Turkey and propolis features uncovered. 27 propolis samples were collected from nine areas of the Muğla city in western of Turkey where honeydew beekeeping is practiced extensively, from September to November. GC-MS chemical substance analyses of 27 propolis samples revealed many chemicals including alcohols, aromatic alcohols, linear aldehydes, flavanones, linear hydrocarbons, linear acid esters, aromatic acids, aromatic esters, aromatic acid esters, aliphatic carboxilic acids, aliphatic carboxilic acid esters, aliphatic esters and other chemical substances. Propolis concentration changed between 0.71% and 13%. according to the amount of propolis used. 

Propolis veya arı zamkı farklı kimyasal özellikte bileşikler ve mineral maddeler içeren oldukça kompleks bir yapıya sahip doğal bir üründür ve insan sağlığı için önemlidir. Fakat propolisin toplama alanı ve zamanı ürün kalitesi için oldukça önemlidir. Bu amaçla bu çalışmada Türkiye’nin batısında bulunan Muğla ilinde üretilen propolislerin özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Çam balı arıcılığının yoğun olarak yapıldığı Muğla ilinin 9 noktasından Eylül ayından Kasım ayına kadar 27 propolis örneği toplanmıştır. 27 adet propolis örneğinin GC-MS ile kimyasal madde tayini sonucunda, alkoller, aromatik alkoller, düz zincirli aldehitler, flavanonlar, düz zinzirli hidrokarbonlar, aromatik hidrokarbonlar, düz zincirli asit esterleri, aromatik asitler, aromatik esterler, aromatik asit esterleri, alifatik karboksilik asitler, alifatik karboksilik asit esterleri, alifatik esterler ve diğer kimyasal maddeler tespit edilmiştir. Propolis derişimleri, kullanılan propolis miktarına bağlı olarak % 0.71 ile % 13 arasında değişmiştir Download Article in PDF (308.2 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University