Volume 44 - Issue 3 - 259 - 266

DNA Purification by Solid Phase Extraction (SPE) Methods

Katı Faz Ayırma Yöntemiyle DNA Saflaştırılması


DNA isolation/purification is a widely used procedure for molecular biology, medical studies, gene therapy and especially PCR studies which needs high quality or extremely pure nucleic acid samples. Nucleic acid separation was mainly achieved by two methods; solvent extraction and solid phase extraction (SPE) methods. Although solvent extraction method is the simplest method, there are some drawbacks such as toxicity, more solvent requirement, time-consuming procedure and low specificity. Nowadays, there is a wide use of solid phase matrices to extract DNA from a variety of samples. In this review article; we basically focused on SPE for DNA purification methods. 

DNA’nın saflaştırılması veya izole edilmesi moleküler biyoloji, tıbbi çalışmalar ve gen tedavi çalışmaları için önem taşır. Özellikle PCR çalışmaları için yüksek saflıkta DNA molekülüne ihtiyaç duyulmaktadır. Nükleik asitlerin saflaştırılmasında sırasıyla çözücü özütlemesi ve katı faz özütlemesi olmak üzere iki yöntem kulanılır. Çözücü ekstraksiyonu kolay uygulanabilir olmasına rağmen; toksisite, yüksek oranda çözücü ihtiyacı, yöntemin uzun zaman alması ve düşük özgüllüğü gibi birtakım kısıtlamalar mecvuttur. Günümüzde çeşitli örneklerden DNA’nın saflaştırılması için katı faz özütlemesi (SPE) yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada; özellikle DNA’nın saflaştırılması için SPE yönteminin uygulamaları üzerinde durulmuş ve bilimsel çalışmalar özetlenmiştir. Download Article in PDF (1.0 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University