Volume 43 - Issue 3 - 225 - 233

Adsorption of BSA on Metal Loaded Monosize p(GMA) Microspheres

Metal Yüklenmiş Eşboyutlu p(GMA) mikrokürelere BSA Adsorpsiyonu


Immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC) is an efficient method for the adsorption of histidine- having proteins so poly(glycidyl methacrylate) [p(GMA)] monosize microspheres with an average diameter of 1.6 μm were produced by dispersion polymerization for adsorption of bovine serum albumin. Cu(II) ions were chelated on the poly(glycidyl methacrylate)-iminodiacetic acid [p(GMA)-IDA] microspheres to be used in bovine serum albumin adsorption studies in batch system. Characterizations of the microspheres were carried out by scanning electron microscopy (SEM), elemental analysis, Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. The maximum adsorption capacity of the p(GMA)-IDA-Cu(II) microspheres was found to be 278.6 mg/g polymer at pH 5.0. The elution studies were performed by 1.0 M NaCl solution. The obtained results showed that the metal chelated p(GMA)-IDA-Cu(II) microspheres can be evaluated as an efficicent adsorbent for albumin adsorption. 

İmmobilize metal iyon afinite kromatografi (İMAK), histidin taşıyan proteinlerin adsorpsiyonu için etkili bir yöntem olduğundan sığır serum albuminin uzaklaştırılması için dispersiyon polimerizasyon yöntemiyle, 1.6 μm çapında eş boyutlu poli(glisidil metakrilat) [p(GMA)] mikroküreler üretilmiştir. Cu(II) iyonları, kesikli sistemde sığır serum albuminin adsorpsiyon çalışmalarında kullanılmak üzere p(GMA)-IDA mikroküreleri ile şelatlanmıştır. Mikrokürelerin karakterizasyonu taramalı elektron mikroskobu (SEM), elementel analiz, Fourier dönüşüm kızılötesi (FTIR) spektroskopisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. p(GMA)-IDA-Cu(II) mikrokürelerinin maksimum adsorpsiyon kapasitesi pH 5.0’te 278.6 mg/g polimer bulunmuştur. Elüsyon çalışmaları 1.0 M NaCl çözeltisi ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar p(GMA)-IDA-Cu(II) mikrokürelerin albüminin adsorpsiyonu için etkin bir adsorban olarak kabul edilebileceğini göstermiştir. Download Article in PDF (662.2 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University